Liigu edasi põhisisu juurde

Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi, vaatlusandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist, vaatlustulemuste analüüsimist ning muutuste prognoosimist. Selle eesmärgiks on saada ülevaade keskkonna hetkeseisundi ja selle muutuste kohta väljaspool otsest inimtegevuse mõju piirkonda.

Ülevaade


Keskkonnaseire korraldust reguleerib keskkonnaseire seadus

Seaduse kohaselt jaguneb keskkonnaseire kolmeks:

Oluline on keskkonnakaitses ka ettevõtja omaseire, mida korraldab ettevõtja oma initsiatiivil või vastavalt keskkonnaloas sätestatud tingimustele.

Kuigi Eesti keskkonnaseisund on üldiselt hea, on jätkuvalt probleeme transpordist lähtuva saaste leviku ja selle vähendamisega, looduse mitmekesisuse säilimise ja veekogude kaitsega. Õigesti kavandatud ja süsteemne pikaajaline elukeskkonna seisundi seire võimaldab hinnata ka keskkonnainvesteeringute tulemuslikkust ja mõju ajas.

Keskkonnaseire andmed on üldjuhul avalikud. Riikliku keskkonnaseire tulemustega soovitame tutvust alustada SIIN.

Põhiosa keskkonnaseire käigus kogutud andmeid koondatakse keskkonnaseire andmekogusse KESE, mis on riikliku keskkonnaseire programmi ja sellega seonduvate keskkonna uuringute-projektide raames kogutud keskkonnaseisundi andmestikku koondav andmekogu. KESE võtab omakorda püsivate seirekohtade ja seireobjektide andmed Eesti Looduse Infosüsteemist EELIS. Eraldi on ettevõtete loapõhiste andmete infosüsteem KOTKAS.

Ulukiasurkondade seisund

Andis välja Keskkonnaagentuur | 19.07.2023

Kaardilugude kogumik „Ulukiasurkondade seisund“ täienes kaardilooga „Väikekiskjate asurkondade seisund. Lühikokkuvõte 2023 aasta aruandest“. Kogumikus on kaardilood jahiulukite asurkondade seisundite kohta. Kaardilugusid uuendatakse iga-aastaselt seiretulemuste põhjal.

Loe edasi

Eesti maahõive kaardistus 2023

Andis välja Keskkonnaagentuur | 27.06.2023

Eesti maahõive 2023 kaardistuse eesmärgiks on anda ülevaade, kui suur osa Eesti pindalast on erinevate objektide poolt hõivatud. Töö käigus valmisid Microsoft Excelil põhinevad statistika tööriistad ning maahõivet iseloomustavad kaardikihid.

Loe edasi
Avaldatud: 02.02.2022  /  Uuendatud: 23.05.2024