Liigu edasi põhisisu juurde

Euroopa Liidu üheks algatuseks on Copernicuse programm, mis keskendub Maa keskkonna ja atmosfääri põhjalikule jälgimisele ning teabe jagamisele. See ambitsioonikas algatus loodi selleks, et pakkuda teadusuuringuid, innovatsiooni ja teavet, mis aitavad paremini mõista ja kaitsta meie planeeti ning selle ressursse.

Ülevaade


Copernicuse programm hõlmab mitmeid teenuseid ja valdkondi, alates atmosfääriseirest ja kliimamuutuste jälgimisest kuni merekeskkonna, põllumajanduse, energiatootmise ja hädaolukordadele reageerimiseni. Selle eesmärk on koguda, töödelda ja jagada kvaliteetset ja ajakohast teavet, mis on kättesaadav nii avalikkusele kui ka teadlastele ning aitab kaasa parematele otsustele ja tegevustele.

Programmi Copernicus kontseptuaalne kirjeldus
Programmi Copernicus kontseptuaalne kirjeldus | Allikas: Euroopa Komisjon

 

Copernicuse atmosfääriseire teenustest


Copernicuse atmosfääriseire teenused (edaspidi CAMS) on osa laiemast Euroopa Liidu poolt pakutavast Copernicuse programmist. CAMS on suunatud Maa atmosfääri põhjalikule jälgimisele ning atmosfääri kvaliteedi ja koostise pidevale hindamisele. Copernicuse atmosfääriseire teenused pakuvad olulist teavet, mis mõjutab meie igapäevaelu, keskkonda ja tervist.

CAMS teenused hõlmavad mitmesuguseid aspekte, alates õhukvaliteedi jälgimisest ja õhusaaste tasekujunemise prognoosimisest kuni atmosfääri koostise ja kasvuhoonegaaside taseme hindamiseni. Teenused tuginevad laialdasele andmepõhisele jälgimisele ja teaduslikele uurimustele, mis aitavad meil mõista atmosfääri muutusi ja nende mõju meie planeedile.

CAMS koguvad teavet/andmeid erinevatest allikatest, sealhulgas satelliitidelt, maa pealt asuvatest mõõtejaamadest ja arvutuslikest mudelitest. See võimaldab anda usaldusväärset teavet õhukvaliteedi kohta, jälgida kliimamuutusi ning teha prognoose atmosfääri tuleviku kohta.

lind kollaka taeva taustalCAMS on olulised mitmel tasandil ning aitavad keskkonnakaitset, kliimamuutuste vastu võitlemist ja õhusaaste vähendamist. Lisaks on nad väärtuslikud tööriistad, et hoiatada loodusõnnetuste, näiteks metsatulekahjude või tolmutormide eest, andes inimestele aega ja teavet ettevalmistuseks ja ohutuse tagamiseks.

Üks CAMS-i olulisemaid ülesandeid on jälgida saasteainete ülemaailmset kauglevi. See tähendab, et teenus võib tuvastada, kust need saasteained pärit on ja kuidas need liiguvad õhus. Näiteks võivad saasteained Aasiast või Ameerikast kauglevi käigus jõuda Euroopasse, mõjutades sealset õhukvaliteeti ja keskkonda.

CAMS ei piirdu ainult jälgimisega, vaid pakub ka ennustusi saasteainete liikumise ja õhukvaliteedi kohta tulevikus. See võimaldab ettevõtjatel, poliitikutel ja tavainimestel teha teadlikke otsuseid, mis mõjutavad nende tegevusi ja elukvaliteeti.

Kokkuvõttes on CAMS-i jälgimis- ja prognoosimisteenus oluline vahend, mis aitab Euroopas ja ülemaailmselt jälgida, analüüsida ja ennustada õhu kvaliteeti ja saasteainete liikumist, edendades seeläbi keskkonnakaitset ja inimeste tervise kaitset

Eestis teostab välisõhu maapealseid mõõtmisi Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (EKUK), kelle ülesanne on hallata riiklikku välisõhu seirevõrku.

 

PM2,5 osakeste kontsentratsiooni ja leviku prognoos


NB! Produkti on kõige parem jälgida täisekraani vaates.

CAMS prognoos PM2,5 osakeste kontsentratsiooni ja leviku kohta. Vaikimisi on piirkonnaks Põhja-Euroopa.

Copernicuse atmosfääriseire teenus pakub teavet eriti peente (PM2,5) osakeste kohta. Eriti peened osakesed (diameetriga alla 2,5 mikromeetrit) pärinevad eelkõige erinevatest põlemisprotsessidest sh maastiku tulekahjudest, transpordi heitegaasidest ning atmosfääris toimunud keemilistest reaktsioonidest. Eriti peened osakesed võivad kergesti õhku paisata ning jääda pikaks ajaks õhus püsima.

Copernicuse atmosfääriseire teenus jälgib PM2,5 osakeste kontsentratsiooni ja levikut atmosfääris. See on väga oluline, kuna PM2,5 osakesed võivad olla ohtlikud inimeste tervisele. Nende väikesuse tõttu võivad nad tungida sügavale hingamisteedesse, põhjustades hingamisraskusi, südamehaigusi ja muid terviseprobleeme.

Teenuse andmed ja prognoosid PM2,5 osakeste võimaliku leviku kohta aitavad võtta kasutusele meetmeid õhusaaste vähendamiseks ja tervise kaitseks. See võib hõlmata õhukvaliteedi parandamise meetmeid, nagu heitkoguste vähendamist, linnaplaneerimist ja tervisega seotud teavituskampaaniaid.

Copernicuse atmosfääriseire teenus aitab seega suurendada teadlikkust PM2,5 osakeste mõjust ning võimaldab kiiret ja tõhusat reageerimist õhusaastega seotud probleemidele. Selle tulemusel saab parandada õhu kvaliteeti ning inimeste tervist ja heaolu. Eesti kehtivad õhu kvaliteedi piir- ja sihtväärtused on leitavad siit.

 

Süsinikmonoksiidi kontsentratsiooni ja leviku prognoos


NB! Produkti on kõige parem jälgida täisekraani vaates.

CAMS prognoos CO kontsentratsiooni ja leviku kohta. Vaikimisi on piirkonnaks Põhja-Euroopa.

Süsinikmonoksiidi (CO) produkt näitab, kui palju süsinikmonoksiidi ehk vingugaasi on mingis kindlas keskkonnas või kohas. Süsinikmonoksiid on lõhnatu ja värvitu gaas, mis tekib peamiselt põlemisprotsessides, nagu autode heitmetes ja tööstuslikes rajatistes.

Kui süsinikmonoksiidi kontsentratsioon keskkonnas on kõrge, võib see olla ohtlik inimeste tervisele, kuna selle sissehingamine võib põhjustada hingamisraskusi ja isegi terviseriske. Kõrgem süsinikmonoksiidi tase näitab, et õhus on rohkem saasteaineid.

Seetõttu on oluline jälgida süsinikmonoksiidi kontsentratsiooni, et tagada hea õhukvaliteet ja vältida terviseprobleeme. Samuti on see oluline keskkonnasõbralike ja energiatõhusate tegevuste hindamisel, kuna süsinikmonoksiidi heitmed on seotud fossiilkütuste põletamisega ning võivad mõjutada kliimamuutusi. Seega on süsinikmonoksiidi produkt vahend, mis aitab mõista õhu kvaliteeti ja keskkonnamõjusid ning võimaldab teha teadlikke otsuseid tervise ja keskkonna kaitsmiseks.

CAMS süsinikmonoksiidi prognoosi saab jälgida erinevatel kõrgustel. Allpool on vingugaasi prognoosinfo 5,5 km kõrgusel.

Süsinikmonoksiidi (CO) kontsentratsioon kõrgusel 5,5 kilomeetrit võib varieeruda sõltuvalt erinevatest teguritest, sealhulgas geograafilisest asukohast, aastaajast ja lähedal asuvatest allikatest. Kuid tavaliselt on atmosfääri CO kontsentratsioon selles kõrguses suhteliselt madal. Kõrgemal atmosfääri kihis, näiteks 5,5 kilomeetri kõrgusel, on CO kontsentratsioon sageli väiksem kui madalamal maapinnal, kuna enamik neist heitmetest jääb lähemale maapinnale.

 

Aerosoolide kontsentratsiooni ja leviku prognoos


NB! Produkti on kõige parem jälgida täisekraani vaates.

CAMS prognoos aerosoolide kontsentratsiooni ja leviku kohta. Vaikimisi on piirkonnaks Põhja-Euroopa.

Atmosfääri aerosoolid on gaasist ja väikestest tahketest või vedelikutilkadest osakesed, mis atmosfääris hõljuvad. Need võivad alguse saada kõrbetolmust, vulkaanipursetest ja metsatulekahjudest, aga neid tekib ka inimtegevuse tulemusena. CAMSi igapäevased prognoosid pakuvad väärtusi kogu aerosooli kohta ning eraldi meresoola, kõrbetolmu, orgaanilise aine, tahma ja sulfaadi aerosoolidele.

CAMsi teenus pakub prognoosi 5 päeva ulatuses.

Avaldatud: 26.10.2023  /  Uuendatud: 02.04.2024