Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas Keskkonnaagentuur, Keskkonnateabe Keskus, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus Avaldatud: 22.01.2022  /  Uuendatud: 24.04.2024

Välisõhu valdkonnas tehakse iga-aastastelt ülevaateid riigi paiksetest ja hajusheiteallikatest õhku paisatud saasteainete heitkogustest ja nende suundumustest. Siit lehelt saab ülevaate õhusaasteainete heitkogustest Eestis. 

Eesti on alates 2000. aastast Piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsiooni (CLRTAP) kohaselt esitanud andmeid riigi summaarsete ja valdkondlike heitkoguste kohta. Välisõhu saasteainete heitkogused arvutatakse erinevate tegevusalade kohta nii paiksete kui ka hajusheiteallikate lõikes.

Paikne heiteallikas: Püsiva asukohaga üksik heiteallikas, kaasa arvatud teatud aja tagant teisaldatav heiteallikas, või ühel tootmisterritooriumil asuvate heiteallikate grupp. Paiksete heiteallikate heitkoguste andmeid esitavad ettevõtted, kellel on õhusaasteluba või keskkonnakompleksluba. 

Hajusheiteallikad: Väike aruandluskohustuse alla mittekuuluv paikne heiteallikas ja teatud suuremat pindala kattev heiteallikas (põllumajandus, liikuvad heiteallikad, kodumajapidamised). Liikuvad heiteallikad on maanteetransport, raudtee-, lennu- ja siseriiklik meretransport, samuti tööstus- ning põllumajandusmasinad. Heitkogused on arvutatud statistiliste andmete ja eriheidete (heitkogus toodangu või energia ühiku kohta) alusel, kasutades Euroopa Keskkonnaameti ühtlustatud metoodikaid.

Heitkoguseid on hinnatud järgmiste õhusaasteainete osas:

  • Lämmastikoksiidid (NOX), vääveldioksiid (SO2), ammoniaak (NH3), mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ-d), süsinikmonooksiid (CO), osakesed summaarselt (TSP);
  • Peenosakesed (PM10), eriti peened osakesed (PM2,5), tahm ehk must süsinik (BC);
  • Raskmetallid (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn);
  • Püsivad orgaanilised saasteained (POS-id).

 

Väljaanded

Vaata lisaks

Siseriiklikud ülevaated

2021

 

ARHIIV

2018

2017

2016 

2015

2014 

2013

2012 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

Rahvusvahelised ülevaated

Piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsioon (LRTAP) aruanded

ARHIIV

 

Teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade direktiivi aruanded

Suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise direktiivi aruanded

Avalikud päringud