Liigu edasi põhisisu juurde

Ulukiks nimetatakse looduses vabalt elavat imetajat või lindu ja jahiulukiteks loomi-linde, kellele peetakse jahti. Eestis võib jahti pidada 19-le imetajaliigile ja 37-le linnuliigile. Tagamaks jahiulukite asurkondade head seisundit ja seeläbi ka nende jätkusuutliku küttimist, on vaja asurkondi järjepidevalt seirata.

Ulukiseire tulemusena koostakse igal aastal kõiki jahiulukiliike hõlmav seirearuanne, mis sisaldab küttimisettepanekuid. Siia lehele on koondatud meie jahiulukite seire ja uuringu materjalid. 

Keskkonnanäitajad

Vaata kõiki teemal Ulukid

Ulukikahjustused ja suurkiskjakahjud

Keskkonnaagentuur 10.04.2023

Eestis hüvitatakse looduskaitseliselt oluliste loomaliikide tekitatud kahjustused ja kahjude ennetamiseks tehtud kulutused. Selle looduskaitselise meetme eesmärk on lisaks tekitatud kahjude otsesele korvamisele laiemalt ka inimese ja looduse suhetes tasakaalu hoidmine ning loodust arvestava jätkusuutliku keskkonnakasutuse arendamine.

Loe edasi

Sõraliste arvukus ja küttimine

Keskkonnaagentuur 10.04.2023

Sõraliste puhul on läbi aastakümnete küttimismahtude üle otsustamisel kasutatud jahipiirkonna kasutajate poolt antavaid hinnanguid populatsioonide talvisele arvukusele.

Loe edasi

Kütitud suurkiskjate arv

Keskkonnaagentuur 10.04.2023

Eesti suurkiskjate asurkondade elujõulisuse säilitamiseks on vaja vältida juurdekasvumäära ületavat küttimismahtu ja hoida küttimisvalimi soolis-vanuseline struktuur võimalikult sarnane loodusliku asurkonna struktuurile.

Loe edasi

Publikatsioonid

Vaata kõiki teemal Ulukid

Ulukiasurkondade seisund

Keskkonnaagentuur 19.07.2023

Tutvu värskelt loodud kaardiloo kogumikuga „Ulukiasurkondade seisund“, mida tulevikus uuendatakse iga-aastase seiretulemuste põhjal. Esialgu leiavad käsitlemist suurulukid, kuid edaspidi lisanduvad kaardilood teiste jahiulukirühmade kohta.

Loe edasi

Ulukite arvukus ja küttimine

Keskkonnaagentuur 07.07.2022

Keskkonnaagentuuri värskest aruandest „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2023“ saab ülevaate ulukiasurkondades aastate jooksul toimunud muutustest ja nende põhjustest. Ühtlasi annavad raporti koostanud spetsialistid hinnangu asurkondade seisundile ning teevad küttimissoovitused uueks jahihooajaks.

Loe edasi
Õigusaktid