Liigu edasi põhisisu juurde

Metsateatised


Töölehel on välja toodud Keskkonnaameti lubava märke saanud metsateatised tükiarvu, tihumeetrite ja pindala järgi. Ülevaatest on võimalik vaadata erinevate raieviiside jagunemist maakondade ja omandite alusel.

Töölehe sakil „Jooksva aasta teatiste tabel“ on võimalik filtrite valiku järgselt alla laadida huvipakkuvaid jooksva aasta kehtivaid metsateatiseid tabelkujul. 

Sakil „Kõik kehtivad teatised“ on välja toodud kõik hetkel lehtivad 2023/2024 aasta metsateatised (metsateatis kui raieluba kehtib 1 aasta). 

Andmeid vaadates peab arvestama asjaoluga, et alusandmed metsaregistri serveris uuenevad jooksvalt. Keskkond kuvab igaöise uuendusena Keskkonnaameti poolt metsaregistrisse sisestatud andmeid.  Ühelgi varasemal aastal ei ole kõiki lubava märke saanud metsateatisi looduses realiseeritud. 

Lehel on kuvatud metsateatiste jooksev info, mis võib aasta jooksul muutuda. Eesti ajaloolisi metsateatiste ülevaateid tuleb vaadata Statistikaameti kodulehelt.

 

 

Metsateatised kaitsealadel


Töölehel on võimalik vaadata andmeid raiete kohta, mis on registreeritud käesoleva aasta jooksul erinevatel kaitstavatel loodusobjektidel. Raiete kohta on võimalik teha väljavõtteid raieliigi, pindala ja asukoha alusel. Lisaks on võimalik teha päring omandivormi järgi ja kaitsealuse objekti tüübi järgi. 

Andmed kajastavad metsaregistris registreeritud raieid, läbi viidud raietööde kohta andmed puuduvad. Kasutades "Jooksva aasta teatiste tabel KA" sakil  filtrit “Piirangute kaardikihid” tuleb arvestada asjaoluga, et metsateatis võib samal alal kattuda mitme erineva piirangu kihiga. Iga piirangukihi kohast ülevaadet tuleb käsitleda eraldiseisvana. Kogu Eesti summeeritud ülevaate jaoks tuleb kasutada filtris olevat valikut “Kokku”. 

Koostatud päringu tulemusi on võimalik alla laadida tabelina. 

 

 

 

 

Metsakaitseekspertiisid


Antud töölehel on välja toodud Keskkonnaameti poolt koostatud metsakaitseekspertiisid peakahjustaja, raieliigi, raiepindala ja omandivormi järgi maakondades. 

Töölehe sakil „2024 a. MKE allalaadimine“ on võimalik filtrite abil alla laadida huvipakkuvaid jooksva aasta kehtivaid metsakaitseekspertiise ja seda tabelkujul.  Sakil „2024a MKE-d“ on välja toodud kõik 2024 aasta metsakaitseekspertiisid (metsakaitseekspertiis kui raieluba kehtib 1 aasta). 

Andmeid vaadates peab arvestama asjaoluga, et alusandmed metsaregistri serveris uuenevad jooksvalt. Keskkond kuvab igaöise uuendusena Keskkonnaameti poolt metsaregistrisse sisestatud andmeid.  Ühelgi varasemal aastal ei ole kõiki lubava märke saanud metsateatisi looduses realiseeritud. 

Eelnevate aastate metsakahjustuste ülevaade on leitav Statistikaameti kodulehelt

 

 

 

Metsakaitseekspertiisid kaitsealadel


Töölehel on võimalik vaadata andmeid erakorraliste, puistu tervisliku seisundi põhjal soovitatud raiete kohta, mis on registreeritud käesoleva aasta jooksul kaitstavatel loodusobjektidel. Raiete kohta on võimalik teha väljavõtteid raieliigi, pindala ja asukoha alusel. Lisaks on võimalik teha päring omandivormi järgi ja kaitsealuse objekti tüübi järgi. 

Andmed kajastavad metsaregistris registreeritud raieid, läbi viidud raietööde kohta andmed puuduvad. Kasutades filtrit “Kaitseala kaardikiht/piirangute kaardikiht” tuleb arvestada asjaoluga, et metsakaitseekspertiis võib samal alal kattuda mitme erineva piirangu kaardiga. Iga piirangukihi kohast ülevaadet tuleb käsitleda eraldiseisvana. Kogu Eesti summeeritud ülevaate jaoks tuleb kasutada filtris olevat valikut “Kokku”.   

Koostatud päringu tulemusi on võimalik alla laadida tabelina. 

 

 

 

 

Kultiveerimismaterjali ülevaade


Metsanduslikul eesmärgil kogutavad puuseemned loetakse kultiveerimismaterjaliks. Koostatud kokkuvõtted annavad ülevaate metsapuude seemnete kogumisest puuliikide, maakondade ja aastate lõikes. Puuseemnete kogumise info on kättesaadav nii graafiku ka kui ka tabeli kujul ning enda koostatud päringu tulemusi on võimalik tabelkujul ka alla laadida.

Rohkem infot kultiveerimismaterjali kohta leiad Keskkonnaameti kodulehelt: Kultiveerimismaterjal

 

 

 

RMK metsade olem


Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) hallatavate metsade olemi ülevaates on välja toodud metsade jaotus majandatava ja kaitstava metsa lõikes. Lisaks annab aruanne ülevaate metsamaast peapuuliikide viisi. Valides joonisel puuliigi tulba on võimalik vaadata selle jagunemist maakonniti all olevalt seotud jooniselt.

Joonised kuvavad RMK takseerandmete infot RMK andmebaasist. Andmed uuenevad jooksvalt (kord ööpäevas).

 

Kontaktid


Keskkonnaameti klienditugi
@email

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) klienditugi
@email

 

Avaldatud: 10.02.2024  /  Uuendatud: 24.05.2024