Liigu edasi põhisisu juurde

Hetkeolukord


Välisõhu valdkonnas kaasneb keskkonnakaitseloa omamisega tihti mitmeid aruandluskohustusi mida loa omajal riigi eest täita tuleb. Aruannete kaudu esitatud andmemaht on tihti väga suur ning andmeid esitatakse nö käsitööna ja dubleerivalt. 

Laias tähenduses hõlmab loa omaja välisõhu saastamisega seotud aruandlus ettevõtja poolt riigile esitatavaid järgmiseid dokumente ja aruandeid: 

  • Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande koostamine ja esitamine 

  • Keskkonnatasu deklaratsioon koostamist ja esitamist 

  • Seirearuandlus (välisõhu pisteline ja pidev seire, õhukvaliteedi seire) 

 

Projektist


Andmepõhise välisõhuaruandluse rakendamise võimalusi uuriv projekt algas Kliimaministeeriumi haldusalas ametlikult 01.01.2023 ja kestab esialgu 2024. aasta lõpuni. Selle raames on fookusesse võetud eelkõige kaugküttega seostuva välisõhu aruandluse, sh seirearuandluse automatiseerimise võimaluste analüüsimine, kuid lahendus peaks olema rakendatav ka teistele valdkondadele. 

Kaugkütte-ettevõtete põletusseadmetes kasutatavate kütustega seotud aruandluskohustus 

Kliimaministeerium kaasas 2024. aasta jaanuaris partnerina Trinidad Wiseman OÜ, et analüüsida ning töötada välja lahendusalternatiivid, mis võimaldaksid kaugkütteettevõtetel põletusseadmetes kasutatavate kütustega seotud aruandluskohustuste täitmisel minna üle andmepõhisele aruandlusele. Seejuures selgitada välja, milliseid tehnoloogilisi uuendusi ja regulatiivseid muudatusi selleks teha on vaja. Analüüs valmib 2024. mais. 

Analüüsi käigus soovime välja selgitada kütuseid puudutava informatsiooni liikumist, alustades kütuste tarnimisest, läbides kaugkütte-ettevõtteid ja jõudes asutusteni. Andmepõhisele aruandlusele ülemineku kaugem eesmärk on vähendada manuaalse töö hulka aruannete esitamisel ning samuti otsime võimalusi kaotada samade andmete korduv esitamine seoses erinevate aruannetega. Kaugkütte-ettevõtele tähendaks see vähem manuaalset tööd, väiksemat hulka vigasid ning korrektuure esitatud andmetes. Summaarselt aitaks see säästa aega ja kaotada ka mõned eraldiseisvad aruandlused. Võttes arvesse ettevõtete ootusi, vajadusi ja soove, loodame välja töötada lahendusi, mis nendega arvestavad ega põhjustaks ettevõtetele täiendavaid kohustusi.     

Välisõhu pistelise ja pideva seire mõõtmiste aruanded 

Lisaks oleme eraldi fookusesse võtnud pistelise ja pideva seire mõõtmistega seotud aruannete esitamise. Alates 2025. aastast tuleb kõikide olemasolevate põletusseadmete puhul nimisoojusvõimsusega alates 5 MWth kuni 50 MWth ning alates 2030. aastast põletusseadmete nimisoojusvõimsusega 1 MWth kuni 5 MWth puhul teostada ühe kuni kolme aasta tagant mõõtmised heite piirväärtustele vastavuse hindamiseks või teha pidevseiret. See tähendab, et seirekohustus põletusseadmete käitajatel suureneb märgatavalt ning omaseire andmete kiiremaks ja tõhusamaks edastamiseks andmetekitaja ning andmekasutaja vahel tuleb välja mõelda uusi lahendusi. 

Lahenduste välja töötamiseks tellisime kõigepealt 2023. aasta kevadel hetkeolukorra kaardistuse välisõhu seire toime kohta, mille koostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. Tööga on võimalik tutvuda Seirearuandluse hetkeolukorra kaardistus_EKUK_2023.pdf.

Kui soovid lisainfot või tekkis küsimusi, võta ühendust andmepõhise õhuaruandluse projektijuhiga.

Kontakt

Hanna Vahter
Andmepõhise õhuaruandluse projektijuht
E-mail: Tel: +372 626 2981
Avaldatud: 31.03.2023  /  Uuendatud: 26.03.2024