Liigu edasi põhisisu juurde

Hetkeolukord


Välisõhu valdkonnas kaasneb keskkonnakaitseloa omamisega tihti mitmeid aruandluskohustusi mida loa omajal riigi eest täita tuleb. Aruannete kaudu esitatud andmemaht on tihti väga suur ning andmeid esitatakse nö käsitööna ja dubleerivalt. 

Laias tähenduses hõlmab loa omaja välisõhu saastamisega seotud aruandlus ettevõtja poolt riigile esitatavaid järgmiseid dokumente ja aruandeid: 

  • Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande koostamine ja esitamine 

  • Keskkonnatasu deklaratsioon koostamist ja esitamist 

  • Seirearuandlus (välisõhu pisteline ja pidev seire, õhukvaliteedi seire) 

 

Projektist


Andmepõhise välisõhuaruandluse rakendamise võimalusi uuriv projekt algas Kliimaministeeriumi haldusalas ametlikult 01.01.2023 ja kestab esialgu 2024. aasta lõpuni. Selle raames on fookusesse võetud eelkõige kaugküttega seostuva välisõhu aruandluse, sh seirearuandluse automatiseerimise võimaluste analüüsimine, kuid lahendus peaks olema rakendatav ka teistele valdkondadele. 

Kaugkütte-ettevõtete põletusseadmetes kasutatavate kütustega seotud aruandluskohustus 

Kliimaministeerium kaasas 2024. aasta jaanuaris partnerina Trinidad Wiseman OÜ, et analüüsida ning töötada välja lahendusalternatiivid, mis võimaldaksid kaugkütteettevõtetel põletusseadmetes kasutatavate kütustega seotud aruandluskohustuste täitmisel minna üle andmepõhisele aruandlusele. Seejuures selgitada välja, milliseid tehnoloogilisi uuendusi ja regulatiivseid muudatusi selleks teha on vaja. Analüüs valmis 2024. a mai lõpus ning tööga on võimalik tutvuda siin.

Analüüsi eesmärk oli analüüsida ja töötada välja põhimõttelised lahendused, mis võimaldaksid minna kaugkütteettevõtetes loaga reguleeritud põletusseadmetega sooja- ja/või elektritootmiseks kasutatavate kütuste valdkonnas üle andmepõhisele aruandlusele ning selgitada välja, milliseid tehnoloogilisi uuendusi ja regulatiivseid muudatusi on selleks vaja teha. Sealhulgas selgitati välja kütuseid puudutava informatsiooni liikumine, alustades kütuste tarnimisest, läbides kaugkütteettevõtteid ja jõudes asutusteni.

Andmepõhisele aruandlusele ülemineku kaugem eesmärk on vähendada manuaalse töö hulka aruannete esitamisel ning samuti otsime võimalusi kaotada samade andmete korduv esitamine seoses erinevate aruannetega. Kaugkütteettevõtele tähendaks see vähem manuaalset tööd, väiksemat hulka vigasid ning korrektuure esitatud andmetes. Summaarselt aitaks see säästa aega ja kaotada ka mõned eraldiseisvad aruandlused. Võttes arvesse ettevõtete ootusi, vajadusi ja soove, loodame välja töötada lahendusi, mis nendega arvestavad ega põhjustaks ettevõtetele täiendavaid kohustusi.  

Välisõhu pistelise ja pideva seire mõõtmiste aruanded 

Lisaks oleme eraldi fookusesse võtnud pistelise ja pideva seire mõõtmistega seotud aruannete esitamise. Alates 2025. aastast tuleb kõikide olemasolevate põletusseadmete puhul nimisoojusvõimsusega alates 5 MWth kuni 50 MWth ning alates 2030. aastast põletusseadmete nimisoojusvõimsusega 1 MWth kuni 5 MWth puhul teostada ühe kuni kolme aasta tagant mõõtmised heite piirväärtustele vastavuse hindamiseks või teha pidevseiret. See tähendab, et seirekohustus põletusseadmete käitajatel suureneb märgatavalt ning omaseire andmete kiiremaks ja tõhusamaks edastamiseks andmetekitaja ning andmekasutaja vahel tuleb välja mõelda uusi lahendusi. 

Lahenduste välja töötamiseks tellisime kõigepealt 2023. aasta kevadel hetkeolukorra kaardistuse välisõhu seire toime kohta, mille koostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. Tööga on võimalik tutvuda siin

Kui soovid lisainfot või tekkis küsimusi, võta ühendust andmepõhise õhuaruandluse projektijuhiga.

Materjalid ja tulemid


Äri- ja
eelanalüüsi teostamine

Projektis "Andmepõhine aruandlus välisõhu valdkonnas: äri- ja eelanalüüsi teostamine" kaardistati kaugkütteettevõtete kütuste andmeid sisaldavate aruandluste tänane olemasolev olukord ning disainiti tulevikulahendus.

Olemasoleva olukorra kaardistamine viidi läbi dokumendianalüüsi ning valitud kaugkütteettevõtete, kütuse tarnijate ja riigiasutuste intervjueerimise teel.

Täpsemalt loe lõpparuandest.

Välisõhu seirearuandluse hetkeolukorra kaardistus

Töö keskendus seirearuandluse hetkeolukorra kaardistamisele välisõhu pistelise ja pideva heiteseire toimimise kohta heiteallikate mõõtmiste teostajate, keskmise võimsusega põletusseadmete käitajate ning riigi vaatest.

Ülevaate saamiseks viidi läbi seirearuandlusega kokku puutuvate osapooltega intervjuud, mille tulemusena koondati kokku ettepanekuid riikliku aruandluse ümberkorraldamiseks ning uute andmehalduse meetodite väljatöötamiseks.

Täpsemalt loe aruandest Seirearuandluse hetkeolukorra kaardistus_EKUK_2023.pdf.

 

Kontakt

Hanna Vahter
Andmepõhise õhuaruandluse projektijuht
E-mail: Tel: +372 626 2981
Avaldatud: 31.03.2023  /  Uuendatud: 04.06.2024