Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade


Jäätmeid tekib igas inimtegevuse valdkonnas, mistõttu on need paratamatult saanud igapäevaseks osaks meie elus. Selleks et keskkond säiliks elamiskõlbulikuna ja võimalikult puhtana, on vajalik jäätmetekke ärahoidmine või vähendamine ning jäätmete sihipärane käitlemine vastavalt üldtunnustatud jäätmehierarhiale.

Vaata lisaks


Andmeallikad

Jäätmete infopäring alates aastast 2020  – riikliku jäätmearuandluse statistika alates aastast 2020

Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS  – keskkonnalubade taotlemine, menetlemine, keskkonnatasude deklareerimine ja aastaaruannete esitamine (andmed jäätmete tekke ja käitlemise kohta) aastast 2019

Riiklik pakendiregister PAKIS  – pakendite turule laskmise ja nende kasutamisel tekkinud jäätmete taaskasutamise koguste arvestamine

Probleemtooteregister PROTO  – probleemtoodete (elektri ja elektroonikseadmed, mootorsõidukid ja nende osad, rehvid, põllumajandusplast, akud ja patareid) turule laskmise ja vastavate jäätmete taaskasutamise koguste arvestamine

Ohtlike jäätmete saatekirjade register OJS  – digitaalsed saatekirjad ohtlike jäätmete liikumise jälgimiseks

Keskkonnaportaali rakendus Andmed & kaart – ülevaade registreeritud jäätmekäitluskohtadest

Saasteainete heite- ja ülekanderegister PRTR - riiklik elektrooniline andmebaas, mille eesmärk on tagada ligipääs keskkonnainfole riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Õigusaktid

Jäätmetealased õigusaktid

Pakendialased õigusaktid

Probleemtoodete alased õigusaktid

Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded

 

 

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

Keskkonnanäitajad

Vaata kõiki teemal Jäätmed

Elektroonikajäätmete kogumine

09.04.2023

Näitaja väljendab kogutud elektroonikajäätmete kogust aastas inimese kohta kilogrammides 2015. aastani. Alates 2016. aastast väljendab näitaja mitu protsenti viimasel kolmel aastal turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete keskmisest massist koguti elektroonikajäätmetena kokku kalendriaastal.

Loe edasi

Ehitus- ja lammutusjäätmete teke ja käitlemine

Andis välja Keskkonnaagentuur | 17.06.2024

UUS KESKKONNAPORTAALIS! Eestis on ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutuse tase kõrge. Sellest suure osa moodustab aga jäätmete kasutamine tagasitäiteks, samas kui jäätmehierarhia ja ringmajanduse seisukohast tuleks eelistada korduskasutust ja jäätmete materjalina ringlussevõttu.

Loe edasi

Jäätmete ringlussevõtu võimekuse analüüs

Andis välja Kliimaministeerium | 27.06.2022

Analüüs annab vastuse, kui suured käitlusvõimsused (eelkõige ringlussevõtt) on meil erinevate suuremate jäätmeliikide osas olemas ja kui suur võimekuse osa on meil puudu. Info on vajalik planeerimaks meetmeid ja vahendeid riigi jäätmekavas, sh erinevate toetusmeetmete suunamist.

Loe edasi
Avaldatud: 10.12.2021  /  Uuendatud: 19.04.2024