Liigu edasi põhisisu juurde

Saasteainete heite- ja ülekanderegister (Pollutant Release and Transfer Register ehk PRTR) on riiklik elektrooniline andmebaas, mille eesmärk on tagada ligipääs keskkonnainfole  riiklikul ja  rahvusvahelisel tasandil.

Registrisse koondatakse alljärgnevad keskkonnaandmed:

 • saasteainete heited õhku, vette ja maismaale;
 • saasteainete ülekanded reoveega;
 • ohtlike ja tavajäätmete ülekanded (sh eksport).

Ettevõtetel, kes omavad kompleks-, jäätme, välisõhu saaste- või vee-erikasutusluba ning ületavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 166/2006 lisades 1 ja 2 seatud künniseid, on kohustus kord aastas esitada Keskkonnaametile aruanne saasteainete heidete ja ülekannete kohta.

Aruandekohustuslased on ettevõtted, kes tegutsevad üheksas peamises tööstussektoris (kokku 65 valdkonda):

 • energia;
 • metallide tootmine ja töötlemine;
 • keemiatööstus;
 • jäätme- ja reoveekäitlus;
 • puidu- ja paberitööstus/töötlemine;
 • loomakasvatus ja intensiivne vesiviljelus;
 • toiduainetööstus: nii loomsest kui ka taimsest materjalist;
 • muud.

Milleks see register vajalik on?

PRTRi registrist saavad kasu nii riiklikud institutsioonid, ettevõtjad ja ka üldsus:

Kasu riigile:

 • potentsiaalselt ohtlike saasteainete tekitajate tuvastamine, seejuures ka nende saasteainete tüübi ja emissiooni ulatuse määratlemine;
 • regioonide, kus on enim probleeme saastusega identifitseerimine;
 • aitab vastu võtta keskkonnaalaseid otsuseid;
 • aitab seada prioriteete ja saasteainete emissioonide vähendamise eesmärke.

Kasu ettevõtetele:

 • abi saasteainete emissioonide kontrollimisel ning seadmete tootmistsüklite tõhustamisel;
 • motiveerib kasutusele võtma puhtamaid tootmise skeeme;
 • mida puhtamalt suudab ettevõte toota või tegutseda, seda usaldusväärsem on ta naabruskonna ja üldsuse silmis.

Kasu üldsusele:

 • igaüks saab teavet teda ümbritsevate kemikaalide negatiivsetest mõjudest ja ohtudest;
 •  andmete kättesaadavus aitab teha otsuseid näiteks kodukoha valikul
 • suurendab üldsuse osavõttu keskkonnaalaste otsuste tegemisel.

Andmete esitamine ja töötlus

Eesti siseriiklik register on integreeritud infosüsteemi KOTKAS , mille kaudu toimub andmete edastamine Keskkonnaametile:

 • jäätmete ülekannete kohta
 • õhu ja vee saasteainete heidete kohta

PRTRi jaoks vajalike andmete kogumine toimub aastaaruannete esitamisega üheaegselt.

Keskkonnaagentuur koondab esitatud aruannetest kokku E-PRTRi määrusega nõutavad andmed ning esitab need Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon koondab liikmes- ja ka muude riikide poolt (Island, Norra, Serbia, Šveits ja Liechtenstein) edastatud andmed ühtsesse registrisse- E-PRTRi  (ehk Euroopa PRTR). Registrisse kantud andmed on kõigile nähtavad ja igal ajal kättesaadavad.

Siseriiklike registrite loomine ja nende eesmärk

2001. aastal jõustus Arhusi konventsioon, mille eesmärk on üldsuse esindajatele laiaulatusliku, lihtsa ja tõhusa juurdepääsu tagamine teabele, otsustamisprotsessile ja õigusemõistmisele keskkonnaalal. 21. mail 2003. aastal otsustati konventsiooni kohtumisel ellu kutsuda saasteainete heite- ja ülekanderegistri protokoll, mis lõplikult jõustus oktoobris 2009.

Arhusi konventsiooni saasteainete heite- ja ülekanderegistri protokolli  eesmärk on arendada välja avalikud registrid, mis sisaldavad vajalikke keskkonnaandmeid. Lisaks soovitakse õhutada ettevõtjaid saasteainete emissioone vähendama.

Saasteainete heite- ja ülekanderegistri protokoll jõustus Eesti suhtes 8. oktoobril 2009 ning esimeseks aruandeaastaks oli 2010. Iga protokolliga liitunud riik võttis endale kohustuse välja töötada sobiv siseriiklik andmebaas ning andmed peavad olema igal hetkel üldsusele kättesaadavad.

Lisaks riiklikule registrile on loodud ka ühtne Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister (E-PRTR), mille loomist käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ((EÜ) nr 166/2006), mille lisades (1 ja 2) on toodud künnised, mille ületamisel on ettevõte/käitis automaatselt E-PRTRi aruandekohustuslane. Määrus jõustus Eesti suhtes 18. jaanuar 2006. Ettevõtetel on kohustus esitada  vajalikku infot kord aastas, koos loas sätestatud aruande esitamisega.

 

Avaldatud: 26.01.2022  /  Uuendatud: 24.04.2024