Liigu edasi põhisisu juurde

Avaandmete kataloog


Keskkonnaportaali avaandmete kataloog on väravaks keskkonnaandmete maailma ja lihtsustab andmete leidmist ning kasutamist. 

Keskkonnaportaali avaandmete kataloog sisaldab keskkonna ja ilma valdkonna andmekirjeldusi, sh infot andmestike, levituse, äri- ja andmesõnastike kohta. Andmekirjeldused annavad konteksti andmete kasutamiseks ja võimaldavad ka andmeid mittetundvatel inimestel aru saada andmete tähendusest.

Andmete kasutamisel palume viidata allikale ehk Keskkonnaagentuurile.

 

 

Vaata lisaks


Keskkonnaportaali kaudu jagatud andmed

Keskkonnaportaali andmeallikatega saab tutvuda lähemalt siit ja Keskkonnaportaali kaudu on kättesaadavad peamiselt järgnevad andmed:

Andmed ja kaart – Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) ja muudes andmeallikates olevate andmete  avalikud väljundid kaardivaatesdetailandmeotsingus ja ka ruumiandmeteenustena. Kaardirakenduse aluseks on Geoserveri ruumiandmete teenused, mida saab tarbida ka erinevates formaatides (WMS, WFS).

Keskkonnaportaali avaandmete failihoidla – Keskkonnaportaali avaandmete (failide ja andmeteenused) jagamisteenuste keskkond (KAIA), mille kaudu tehakse kättesaadavaks Keskkonnaagentuuri väärtuslikud avaandmed vastavalt avaandmete direktiivile. Sisaldab hetkel ilma valdkonna meteoroloogilisi seire andmeid, ohtliku ilma hoiatusimeteoroloogiliste radarite andmeid ja mudelprognoose ning hüdroloogilist mudelprognoosi. Keskkond on A-DOK platvormil arendatud kasutajaliides, mis esitab ja annab meteoroloogiliste avaandmete (sh failide) allalaadimisvõimekuse Riigipilve S-3 failihoidlast. Ühe päringu piirang on 100Gb ja teenus vastab ISKE K1T1S0.

Keskkonna ja ilma valdkonna andmeteenused – API keskkond keskkonna ja ilma andmete pärimiseks.

Teemalehed - Konkreetse teema (nt vesi, jäätmed, kooreürask) ülevaated, analüüsid, kaardikihid ning muud faili kujul olevad andmete levitused. Lisaks ka viited välistele andmeallikatele või täiendavale infole.

Andmekataloog ja andmekirjeldused, sh andme- ja ärisõnastikud

Keskkonnaportaali andmekataloog sisaldab keskkonna ja ilma valdkonna andmekirjeldusi, sh infot andmestike, levituse, äri- ja andmesõnastike kohta. Andmekirjeldused annavad konteksti andmete kasutamiseks ja võimaldavad ka andmeid mittetundvatel inimestel aru saada andmete tähendusest.

Andmestike üldkirjed sisaldavad andmete kohta käivad metaandmeid ning selle andmestikuga seotud levitusi, sõnastike ning ka andmete kasutamise juhiseid. Levitused ehk konkreetsed allalaadimise aadressid annavad otsese ligipääsu andmetele ja lisaks Keskkonnaportaali andmestikele leiab seal ka viiteid teistele allikatele (nt ilmateenistus.ee).

Sõnastikud annavad mingile andmeobjektile või siis andmeühikule tähenduse, nt andmetabeli väli "KKR_kood" ei pruugi anda andmete kasutajale mingit konteksti selle kasutamiseks. Aga andmesõnastiku termin "KKR_kood -> Keskkonnaregistrikood, ehk  objekti registrikood on andmekogusse kantud objekti ühest kindlaksmääramist võimaldav unikaalne kood, mis moodustatakse objektitüübi põhjal kindlaksmääratud kujul tähtedest ja numbritest andmekogu tarkvara abil. Objekti registrikood moodustatakse objektidele, mille andmekogusse kandmine tuleneb õigusaktist." annab olulisemalt sisukama vastuse. Sõnastikud jagunevad kaheks:

Andmesõnastik on ühelt poolt terminite nimekiri ning teiselt poolt esitab terminitena andmeelementide nimetused (pealkirjad). Andmeelement võib olla tähistatud tähendust omava ja arusaadava sõnaga, aga võib olla ka akronüüm, lühend või muu sõna, mis on masinloetav, kuid pole lisaselgitusteta mõistetav. Andmesõnastiku terminil on selle sõnaline tähis ehk nimi, millele on vahest lisatud määratlus või selgitus.

Ärisõnastik esitab valdkonnas või organisatsioonis kasutatavad mõisted ning nende tähistamiseks kasutatavad sõnad ehk terminid ja võimaldab mõistelist arusaamist kasutatavast sõnavarast. 

Keskkonnaportaali andmekataloogi aluseks on DCAT 3.0 ja DCAT AP 2.1.0 ning Statistikaameti ja MKM-i poolt koostatud andmekirjelduse juhis ning andmekirjelduse standard.

Avaandmete juriidiline alus

Avaandmete juriidilise aluse loovad keskkonna valdkonnas Århusi konventsioon ja ilma valdkonnas rahvusvahelise koostöö lepingud (nt WMO), lisaks veel valdkondlikud õigusaktid ja ka siseriiklik seadusandlus. EL võttis vastu avaandmete direktiivi ja Euroopa Komisjon (EK) avaldas 2022. aasta lõpul väärtuslike andmestike avaldamise ja taaskasutamise korra (avaandmete direktiivi rakendusmäärus). Komisjoni direktiivi lisas osutatud andmestikud tuleb avaldada masinloetaval kujul üle andmeteenuste, ilma piiravate juurdepääsutingimuste ja hulgi allalaaditavatena.

 

 

Meteoroloogilised ja hüdroloogilised avaandmed

Andmeteenuste keskkonnad

Kontakt

Keskkonnaagentuur
Avaldatud: 01.02.2024  /  Uuendatud: 18.04.2024