Liigu edasi põhisisu juurde

Puhas välisõhk on üks peamistest kvaliteetse elukeskkonna komponentidest ja väga oluline inimeste heaolule. Välisõhk on maapinnalähedane hoonete väline õhukiht. Õhusaaste on elusorganismidele ja keskkonnale kahjulike looduslike ja inimtekkeliste ainete jõudmine välisõhku. Välisõhu kvaliteeti mõjutavad peamiselt tööstus, elektri ja soojuse tootmine, kemikaalide kasutamine, aga ka näiteks maantee-, mere- ja lennutransport.

Ülevaade


Õhusaastet peetakse tänapäeval suurimaks keskkonnariskiks inimese tervisele. Hinnanguliselt sureb Euroopas õhusaaste tõttu aastas enneaegselt Tallinna jagu inimesi. Seetõttu on väga oluline teada, milline on meie välisõhu kvaliteet ning kuidas meie tegevus otseselt välisõhu kvaliteeti mõjutab.   

Kui palju tekib konkreetseid saasteaineid iga-aastaselt inimtegevuse tagajärjel, teame Keskkonnaagentuuris läbi viidava õhusaasteainete heite inventuuri tulemuste põhjal. Selleks saame olulise osa andmetest keskkonnakaitseluba omavate ettevõtete aastaaruannetest. Lisaks arvestame juurde heitkogused kütuste ja lahustite kasutamisel kodumajapidamistest, transpordisektorist,  põllumajanduslikust maakasutusest ja  jäätmekäitlusest. 

Iga-aastased heitkoguste andmed võimaldavad hinnata Eestile seatud keskkonnakaitseliste eesmärkide täitmist.  

Üheks eesmärgiks on vähendada aastateks 2020-2029 vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite, ammoniaagi ja eriti peente osakeste heitkoguseid võrreldes 2005.a  vastavalt 32%, 18%, 10%, 1% ja 15%. Euroopa Liidu liikmesriikidele seatud eesmärgid on üks osa puhta õhu paketist, seni oleme jäänud lubatu piiresse.  

Seda, milline on meie õhukvaliteet saame teada riikliku keskkonnaseire raames teostatavast välisõhu seirest. 

Vaata lisaks


Välisõhu saastamine ja õhukvaliteet
Rahvusvahelised metoodikad
Vaata välisõhu kvaliteeti reaalajas
Lõhnaained ja müra
Kiirgus
Rahvusvahelised organisatsioonid
Andmeallikad
Õigusaktid

Riiklikud seadused

Rahvusvahelised õigusaktid

 

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

Keskkonnanäitajad

Vaata kõiki teemal Välisõhk

Eriti peente osakeste heitkogused

09.04.2023

Indikaator näitab paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest õhku paisatud eriti peenete osakeste (PM2.5) aastaseid heitkoguseid tuhandetes tonnides ning aastateks 2020–2029 ja 2030 seatud vähendamise eesmärke võrreldes baasaastaga (2005) protsentides.

Loe edasi

Vääveldioksiidide heitkogused

09.04.2023

Väävliühendid moodustavad õhuniiskusega reageerides happeid, mis happevihmana maapinnale sadades kahjustavad keskkonda. Eestis on vääveldioksiidi heitmete vähenemisele kaasa aidanud elektrijaamade tehnoloogiliste lahenduste uuendamine.

Loe edasi

Keskkonnaluba omavate heiteallikate heitkogused

Andis välja Keskkonnaagentuur | 28.09.2022

Sellelt lehelt leiad infot keskkonnaluba omavate paiksete heiteallikate aastaste heitkoguste ning kasutatud kütuste kohta. Andmeid on võimalik filtreerida aasta, maakonna, kohaliku omavalituse, käitajate ning kasutatud kütuste kaupa.

 

Loe edasi

Eesti õhukvaliteedi ülevaade 2022

Andis välja Keskkonnaagentuur | 05.09.2022

Viimasel kümnendil on Eesti välisõhu kvaliteet oluliselt paranenud, kuid muutused on olnud erinevate saasteainete lõikes küllaltki erinevad. Õhuaruanne annab ülevaate Eesti õhukvaliteedist, peamistest saasteainetest ja nende mõjust inimese tervisele, heiteallikatest ning õhusaaste trendidest.

Loe edasi
Avaldatud: 19.12.2021  /  Uuendatud: 07.05.2024