Liigu edasi põhisisu juurde

Ettevõtetel ja organisatsioonidel on mitu võimalust saada ringmajandust soodustavatele tegevustele rahalist toetust

Toetusvõimalused


Keskkonnainvesteeringute keskus

Keskkonnainvesteeringute keskus toetab ringmajanduse, jäätmete ja maapõue valdkonna tegevusi. 

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist, ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.

Ringmajanduse programmi taotlusvoorud toimuvad igal aastal. Toetatavad tegevused ja taotlemise tingimused avaldatakse kodulehel taotlusvooru avamisel.

Teadus kohtub piirkondadega

Euroopa Komisjoni teadustalitus Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint Research Сenter ehk JRC) ootab huviavaldusi “Teadus kohtub piirkondadega” algatusel osalemiseks. Algatuse eesmärk on edendada tõenduspõhist poliitikakujundamist kohalikul ja piirkondlikul tasandil

Euroopa Horisont

Programm „Euroopa horisont“ on Euroopa Liidu uus teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027. See on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm, mille eelarve on 95,5 miljardit eurot. Täpsemalt saab lugeda siit.

LIFE programm

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba 30 aastat. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

LIFE programm jaguneb kaheks alamprogrammiks:

looduskeskkonna säilitamise teemad − rahastus kuni 70% projekti maksumusest; kliimatemaatika − rahastus kuni 55% projekti maksumusest.

Täpsem info LIFE programmist on leitav siit.

Igal aastal korraldatakse uus taotlusvoor. Loe lähemalt

ADAPTER

ADAPTER on Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöövõrgustik, mille eesmärk on lihtsasti ja kiirelt viia kokku ettevõtjad ning teadlased. ADAPTER võimaldab ühe nupuvajutusega saada ühendust kõikide selles osalevate Eesti teadus- ja arendusasutustega, otsida nende osutatavate teenuste seast endale tarvilik, tutvuda ettevõtetele suunatud toetusmeetmetega ja palju muud.

Loe lähemalt

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator toetab tehnoloogia-​ ja teadmusmahuka lahenduse turuvalmiks arendamist maksimaalselt kuni 2,5 miljoni euro ulatuses. Kogu toetussumma on üle 1,135 miljoni euro.

Toetuse eesmärgiks on toetada läbimurdelisi innovatsioone, pakkudes riskialtimat kapitali üksikettevõtetele tehnoloogia- ja teadmusmahukate lahenduste turuvalmiks arendamisel ja turule toomisel.

Toetust taotlemise tähtajad 2023. aastal on 11. jaanuar, 22. märts, 7. juuni ja 4. oktoober!

Loe lähemalt

Ringdisaini meisterklass

Ringdisain on tootearendusprotsess, mille fookuses on toodete ja teenuste keskkonnamõju vähendamine ning uuenduslike lahenduste leidmine.

Ringdisaini meistriklass on EASi ja KredExi 6-kuuline tootearenduse programm, mis aitab ettevõttel mõista toodete elutsüklit, sellest tulenevaid keskkonnamõjusid ja teha mõtestatult paremaid valikuid disainimaks keskkonnasõbralik ja kestlik teenus ja/või toode.

Loe lähemalt

Avaldatud: 19.04.2023  /  Uuendatud: 19.09.2023