Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti ringleva materjali määr (Circular Material Use Rate) oli 2021. aastal vaid 15,1%. Ringleva materjali määr on indikaator, mis näitab ringselt kasutatud materjali osatähtsust kogu materjalikasutuses. See tähendab, et 84,9% majandusse sisendina minevast materjalist on juurde kaevandatud toormaterjal. Selleks, et piirata planeedi reostamist ja pidurdada kllimamuutuseid, on vaja hakata rakendama ringmajanduse põhimõtteid kogu praeguses majandussüsteemis.

Riigi roll ringmajandusele üleminekul on soodsate tingimuste loomine ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks ja takistavate barjääride eemaldamine. Keskkonnakestlik tootmine ja tarbimine peab tuginema ühtsetele alustele. Seetõttu on oluline olla üksmeelel nii sihi osas, kuhu soovime ringmajandust edendades jõuda, kui ka ringmajanduse põhimõtetes, mille järgimine tagab, et majandustegevus toetab keskkonna hoidmist.  Selleks loodi ringmajanduse valge raamat, mis koondab ministeeriumite ja huvirühmade arutelude tulemusel kokku lepitud visiooni, ringmajanduse aluspõhimõtted ja arengusuunad, millest lähtutakse edasistes tegevustes. Dokument toetab erinevaid osapooli, et ringmajandus oleks läbiv raamistik planeerimises, tarbimises, tootmises, poliitikas, elustiilis, kultuuris ja väärtushinnangutes. Valgele raamatule järgneb ringmajanduse tegevuste kava, milles tuuakse välja erinevate valdkondade tegevused ja mõõdikuid. 

Selleks, et erinevate ühiskonnaliikmete poolt eraldi ja koos tehtavad jõupingutused oleksid kooskõlas ja tagaksid tõhusa ringmajanduse toimimise Eestis, on oluline lähtuda ühtsest visioonist.


Eesti ringmajanduse visioon 

Eesti ringmajanduses on kokku lepitud 6 arengusuunda

Prioriteetsed arengusuunad

Strateegilised valikud

I Ressursse kasutatakse vastutustundlikult ja nõudlusest lähtuvalt, ressursikasutus on läbi mõeldud ja jäätmeteke on viidud miinimumi

 1. Keskkonnahoidlike toodete ja teenuste eelistamine ja kasutamise soodustamine
 2. Keskkonnahoidlike (sh ringhangete) riigihangete rakendamine
 3. Jagamismajanduse soodustamine
 4. Ohutu materjaliringluse tagamine
 5. Parima võimaliku lähenemise kasutamine

II Eesti ettevõtete ärimudelid on jätkusuutlikud ja ringmajandussuunitlusega

 1. Tarneahelate koostöövõimekuse suurendamine
 2. Teaduse kaasamine ringmajanduslike lahenduste loomisesse
 3. Ettevõtete ning ettevõtete ja teadusasutuste partnerluste ergutamine
 4. Ettevõtjate ja riigi koostöö soodustamine

III Eestis on ringmajanduse rakendamiseks vajalik oskusteave ja eksperdid ning toimiv koostöö erinevate valdkondade ja sektorite vahel

 1. Ekspertide järelkasvu ja vajaliku oskusteabe olemasolu tagamine
 2. Kvalifitseeritud tööjõu, sh välistööjõu, kasutamise võimaluse tagamine
 3. Valdkondadevahelise koostöö, sh rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemise, soodustamine

IV Loodud on toimivad digitaalsed IT lahendused ringmajanduse toetamiseks ning tagatud kvaliteetsed andmed olukorra seiramiseks

 1. Jagamis- ja koostööplatvormide juurutamine
 2. Kvalifitseeritud tööjõu, sh välistööjõu, kasutamise võimaluse tagamine
 3. Innovaatiliste, sh tehisintellekti kasutavate, digitaalsete lahenduste rakendamine

V Ringmajandus on riiklikul tasandil hästi koordineeritud ning loodud on ringmajandust toetav õigus- ja majanduskeskkond

 1. Õigusmaastiku kaasajastamine
 2. Erinevate osapoolte rollide, funktsioonide ja vastutuse selge määratlemine
 3. Ringmajanduse korraldamiseks ja seiramiseks vajaliku info kogumise põhimõtete kehtestamine ja standardi loomine
 4. Digitaalsete platvormide loomine info kogumiseks, analüüsimiseks ja vahetamiseks
 5. Keskkonnahoidlike riigihangete õigusloome

VI Juurdunud on keskkonnateadlik mõtteviis ja keskkonnahoidlik käitumine

 1. Kõigi osapoolte keskkonnateadlikkuse suurendamine
 2. Turu osapoolte, sh tarbijakäitumise suunamine
 3. Keskkonnakorralduslike meetmete kasutamise juurutamine

Käimasolevad projektid


Ringmajanduse võimekuse tõstmine

 Projekti "Ringmajanduse võimekuse tõstmine" eesmärk on liikuda Eesti ringmajanduse raamistiku väljatöötamise suunas, sh suurendades avalikkuse teadlikkust ringmajandusest kui ka võimalikkusest integreerida ringmajanduse kontseptsiooni inimeste igapäeva elu osaks. Projekt aitab kaasa ka inimeste tarbimiskäitumise muutmisele.

RINGMAJANDUSE KONVERENTS

Projekti lehekülg

ringmajanduse projekti logo

PACKGDEPO

PACKGDEPO - pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise lähenemise loomine Eesti-Läti pandipakendi süsteemide ühtlustamisele.

Projekti lehekülg

 

Avaldatud: 19.04.2023  /  Uuendatud: 12.09.2023