Liigu edasi põhisisu juurde

Projektist


Pakendiaruandluse reaalajamajanduse projekti raames on kavas luua lisaks praegusele pakendiregistri (PAKIS) iseteeninduskeskkonnale x-tee põhine andmevahetusvõimekus. Antud digilahenduse eesmärk on vahendada reaalajalähedaselt masin-masin liidese kaudu pakendiaruandlusega seonduvaid andmeid, et vähendada seeläbi aruandjate aruandlusandmete esitamisele kuluvat tööaega ja tagada riigile kvaliteetsete ning ajakohaste andmete esitamine võimalikult vähese ressursikuluga. Sellise lahendusega saab sisestada, vaadata ja muuta masin-masin liidestuse kaudu otse ettevõtja infosüsteemi (nt raamatupidamis- või majandustarkvara) ja PAKISe vahel andmeid.

Antud lahendus on vajalik, kuna aasta jooksul sisestatakse ettevõtjate poolt PAKISesse käsitsi keskmiselt 40 plastkandekottide aruannet ning 100 pakendiaruannet. Lisaks  imporditakse CSV failist TKOde poolt keskmiselt 4000 pakendiaruannet aastas. Taaskasutustõendeid sisestatakse käsitsi ja importides CSV failist kokku ca 2000-3000. Lähteandmed on reeglina pakendiettevõtja ettevõttesisesesse infosüsteemi juba sisestatud, mis tuleb hiljem riiklikusse süsteemi käsitsi sisestada  ja sellega kaasneb halduskoormus. X-tee teenuste loomine võimaldab loobuda käsitsi andmete sisestamisest.

2023. aasta kokkuvõte ja 2024. a plaanid

Kuna pakendivaldkonnas on mitmeid muutusi lähiajal tulemas seoses algatatud jäätmereformiga, siis esimeses etapis ehk aastal 2023 keskenduti järgmistele valdkondadele ning seda eelkõige riigiotsa võimekuse loomisel:

  • plastkandekottide aruandlus

  • pakendijäätmete taaskasutustõendid

  • pakendiaruandlus

2023. a suvel viidi läbi vastav hange REST teenuse loomiseks. Töö tulemina valmis DEMO PAKISe keskkonnas ning hetkel on ettevalmistamisel juhend ning vastav dokumentatsioon. Sõltuvalt edasistest arengutest jäätmereformi teemal on kavas jätkata otsuste tekkimisel aastal 2024:

  • arendustegevustega, selleks, et ettevõtjatel tekkiks võimalus pakendiettevõtjatele suunatud teenuseid testida;

  • läbi viia terviklik analüüs hindamaks erinevate osapoolte vajadusi andmetele ning algatada töö tulemijärgselt andmekorrastamised ning vastavate taksonoomiate loomine.

 

Täpsema huvi korral võta ühendust andmepõhise pakendiaruandluse projektijuhiga.

Kontakt

Monika Kont
Andmepõhise pakendiaruandluse projektijuht
E-mail: Tel: 5694 5255
Avaldatud: 31.03.2023  /  Uuendatud: 26.03.2024