Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 19.03.2024

Veekasutus on veekogust või põhjaveekihist vee võtmine, aga ka heitvee veekogusse tagasijuhtimine. Lisaks kuulub selle mõiste alla veekogu kasutamine majanduslikul eesmärgil (nt elektritootmiseks) või muul moel. Vee kasutamist reguleeritakse vee- või kompleksloaga.

Paljassaare reoveepuhastusjaam
Paljassaare reoveepuhastusjaam

Alates 2020. aastast esitab vee- ja kompleksloa omaja veekasutuse aastaaruande infosüsteemis KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/.
KOTKAS kasutajatugi: tel: 662 5999 e-post: @email.
Kui on küsimusi veekasutuse aastaaruannete täitmise kohta, siis pöörduge: aastaaruandlus@envir.ee

Meie veeindikaatorite lehel on põhjalikumalt analüüsitud ettevõtete poolt esitatud aastaaruannete tulemusi:

  • Kui suur osakaal inimesi kasutab Eestis ühisveevärki ja -kanalisatsiooni?
  • Kuidas toimib reovee kokku kogumine?
  • Milline on eri maakondades veeteenuste hind?
  • Kui suur on meie pinna- ja põhjaveevõtt?
  • Kui palju inimesed vett tarbivad ja milline majandussektor on suurim vee tarbija?
  • Kui palju suuname heitveega keskkonda saasteaineid?

 

Aruandlusega laekunud andmete põhjal koostab Keskkonnaagentuur veevõtu, -kasutuse ja heitvee reostuskoormuse kohta igal aastal koondülevaate:

2011  Tabelid 2011. aasta Eesti veemajanduse ülevaade aruande VEEKASUTUS alusel juurde.xls

2010  Tabelid 2010. aasta Eesti veemajanduse ülevaade aruande VEEKASUTUS alusel juurde.xls

2009  Tabelid 2009. aasta Eesti veemajanduse ülevaade aruande VEEKASUTUS alusel juurde.xls

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Kaardikihtide vaatamiseks võib kasutada ühte neist vabavarana levitatavast tarkvarast:

1. Reoveekogumisalade kaardikihid

Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 inimekvivalendi (ie).

ESRI

MAPINFO

Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 inimekvivalendi (ie).

ESRI

MAPINFO

Lisainfot reoveekogumisalade kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt

2. Reoveepuhastid

Reoveekogumisalade määramise kohustus tuleneb asulareovee puhastamise direktiivist (91/271/EMÜ): reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.

Reoveekogumisaladel tuleb lähtuvalt asustuse tihedusest, sellega seotud reostuskoormuse suurusest ning põhjavee kaitstusest keskkonnakaitse eesmärkide tagamiseks reovesi kokku koguda ja puhastada. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister, vaata täpsemalt siit. 

Vaata Eesti riigi asulareovee direktiivi täitmise kohta pakutavat infot siit . Veebisait pakub üksikasjalikku teavet reoveekogumisalade, reoveepuhastusseadmete ja vetteheidete osas. Samuti antakse teavet iga reoveekogumisala ja reoveepuhastusjaama nõuetele vastavuse osas, ühendatuse kohta kogumissüsteemidega või individuaalsete ja asjakohaste süsteemidega, reovee töötlemise ja keskkonnale avaldatava koormuse kohta. Vaatamis- ja avastamisteenuste kaudu võimaldab andmeid valida ja neid vastavalt valitud kriteeriumidele kuvada.