Liigu edasi põhisisu juurde

Pinnavesi on kogu maapinnal seisev või voolav maismaavesi ning rannikuvesi koos territoriaalmerega. Pinnaveekogud jagunevad voolu- (jõed, ojad, kraavid, kanalid), seisu- (järved, tiigid) ning rannikuveekogudeks. Selleks, et pinnaveekogusid saaks majandada, jagatakse neid osadeks ehk selgelt eristuvateks veekogumiteks, mille üle ka arvestust peetakse.

Ülevaade


Eestis on 744 pinnaveekogumit, millest 635 on vooluveekogumid, 93 seisuveekogumid ja 16 rannikuveekogumid. Nende seisundit hindab Keskkonnaagentuur iga-aastaselt. Sõltuvalt inimmõju ulatusest hinnatakse pinnaveekogumite seisundit 5-astmelises skaalas: väga hea, hea, kesine, halb ja väga halb.

2022. a seisuga on heas koondseisundis 51% pinnaveekogumitest (58% vooluveekogumitest, 10% pinnaveekogumitest ja 0% rannikuveekogumitest). Peamisteks kesise või halvema seisundi põhjusteks on eutrofeerumine ehk toitainetega rikastumine, paisud ning ohtlike ainete nagu elavhõbeda ja kaadmiumi sisaldus kalas.

Image

Vaata lisaks


Pinnavee seisund
Paisud ja kalapääsud
  • Ülevaadet paisude mõjust veekogudele loe SIIT

  • Ülevaadet rajatud kalapääsudest ning vooluveekogude tervendamise rahastamisest loe SIIT

Veeseire
Üleujutused

Üleujutusalad 

Üleujutusdirektiivi alusel määratud riskipiirkonnad | 61.22 MB | zip (seisuga mai 2019)

Lisainfot üleujutuste kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt. 

Veekasutus
Reostuskoormused

Hinnangulised reostuskoormused hüdrokeemia seirejaamades ja vooluveekogude suudmetes. Tutvu lähemalt siit.

Veemajanduskavad

Infot veemajanduskavade kohta leiab Kliimaministeeriumi kodulehelt.

Vesikondade kaardid

UUS! Vesikonnad ja alamvesikonnad Eestis

Kaardikihte saab vaadata ja alla laadida keskkonnaportaali kaardirakendusest.

Kaardikihid

Kaardikihtide vaatamiseks võib kasutada vabavarana levitatavat tarkvara:

ArcExplorer

ProViewer

TatukGIS

GPS Utility - kaartide GPSi laadimise programm

Veepoliitika Raamdirektiivi nõuetele moodustatud veekogumite ning vesikondade kaardikihid

Kaardikihid on toodud vesikondade kaupa, jõgede ja järvede kogumid lisaks Eesti siseselt kasutatavatate alamvesikondade kaupa.

Kaardikihte saab alla laadida keskkonnaportaali kaardirakendusest

Lämmastiku bilanss

Loe täpsemalt bioloogiliselt omastatava lämmastiku bilanssi kohta siit.

Gurinimas virtual tool.xlsx

 

Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 17.01.2024