Liigu edasi põhisisu juurde

Pinnavesi on kogu maapinnal seisev või voolav maismaavesi ning rannikuvesi koos territoriaalmerega. Pinnaveekogud jagunevad voolu- (jõed, ojad, kraavid, kanalid), seisu- (järved, tiigid) ning rannikuveekogudeks. Selleks, et pinnaveekogusid saaks majandada, jagatakse neid osadeks ehk selgelt eristuvateks veekogumiteks, mille üle ka arvestust peetakse.

Ülevaade


Eestis on 744 pinnaveekogumit, millest 635 on vooluveekogumid, 93 seisuveekogumid ja 16 rannikuveekogumid. Nende seisundit hindab Keskkonnaagentuur iga-aastaselt. Sõltuvalt inimmõju ulatusest hinnatakse pinnaveekogumite seisundit 5-astmelises skaalas: väga hea, hea, kesine, halb ja väga halb.

2022. a seisuga on heas koondseisundis 31% pinnaveekogumitest (35% vooluveekogumitest, 10% pinnaveekogumitest ja 0% rannikuveekogumitest). Peamisteks kesise või halvema seisundi põhjusteks on eutrofeerumine ehk toitainetega rikastumine, paisud ning ohtlike ainete nagu elavhõbeda ja kaadmiumi sisaldus kalas.  

Allolev graafik ning pinnavee seisundi all olevad andmestikud on esialgsete numbritega ja täpsustuvad detsembriks.

 

Image

Vaata lisaks


Pinnavee seisund

Pinnaveekogumite seisundiinfo

Pinnaveekogumite seisundi interaktiivne kaardilugu

Vooluveekogumite hüdromorfoloogiline analüüs

Suplusvesi

Maaparandussüsteemide kaardirakendus

Paisud ja kalapääsud

Ülevaadet paisude mõjust veekogudele loe SIIT

Ülevaadet rajatud kalapääsudest ning vooluveekogude tervendamise rahastamisest loe SIIT

Veeseire

Pinnavee seire

Hüdroloogiline seire

Operatiivsed hüdroloogilised vaatlusandmed

Lisainfot leiab keskkonnaseire lehelt

Üleujutused

Üleujutusalad 

Üleujutusdirektiivi alusel määratud riskipiirkonnad | 61.22 MB | zip (seisuga mai 2019)

Lisainfot üleujutuste kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt. 

Veekasutus

Veekasutuse koondülevaated

Reostuskoormused

Hinnangulised reostuskoormused hüdrokeemia seirejaamades ja vooluveekogude suudmetes. Tutvu lähemalt siit.

Veemajanduskavad

Infot veemajanduskavade kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Vesikondade kaardid

UUS! Vesikonnad ja alamvesikonnad Eestis

Kaardikihte saab vaadata ja alla laadida keskkonnaportaali kaardirakendusest.

Kaardikihid

Kaardikihtide vaatamiseks võib kasutada ühte neist vabavarana levitatavast tarkvarast:

ArcExplorer

ProViewer

TatukGIS

GPS Utility - kaartide GPSi laadimise programm

Veepoliitika Raamdirektiivi nõuetele moodustatud veekogumite ning vesikondade kaardikihid

Kaardikihid on toodud vesikondade kaupa, jõgede ja järvede kogumid lisaks Eesti siseselt kasutatavatate alamvesikondade kaupa.

Kaardikihte saab alla laadida keskkonnaportaali kaardirakendusest

Lämmastiku bilanss

Loe täpsemalt bioloogiliselt omastatava lämmastiku bilanssi kohta siit.

Gurinimas virtual tool.xlsx