Liigu edasi põhisisu juurde

ringmajanduse projekti logo

Projekti tulemusena panustatakse Eesti ringmajanduse valge paberi loomisesse ja luuakse tegevuskava tegevuste elluviimiseks. Lisaks valmib projekti raames erinevaid juhendmaterjale, viiakse läbi KOVide toimete analüüsid ning tehakse KOV põhiseid soovitusi ringmajanduse vaatest lähtuvalt tegevusteks. Lisaks teadlikkuse tõstmise vaatest korraldatakse erinevaid koolitusi kui ka viiakse läbi koolidevahelisi võistluseid. Tegevuse lahutamatuks osaks on ka võrgustiku loomine, sh Norra ringmajanduse partneritega. Projekti rakendamisesse on kaasatud Norra eksperdid.

 

Projekti kestus
Projekti eelarve
Projekti rahastus
19.07.2021 - 31.12.2023
EUR 1 058 824,00 (85% /15%)
Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine"

Materjalid ja tulemid

Keskkonnahoidlike riigihangete kohustuslike valdkondade kehtestamise analüüs ja juhendmaterjalide koostamine

KHRH lõpparuanne 15.05.2023.pdf

KHRH kohustuslike valdkondade kehtestamise analüüsi tutvustusüritus 18.05:

Esitluse slaidid: KHRH lõpparuande esitlus 18.05.2023 Kristo Kiiker, Kristjan Piirimäe.pdf

Koolitusvideod

Keskkonnahoidliku mööbli hanke läbiviimise õpetus riigihangete registris

 

Keskkonnahoidliku puhastusteenuse hanke läbiviimise õpetus riigihangete registris

 

Keskkonnahoidliku kontori IT seadme hanke läbiviimise õpetus riigihangete registris

 

Teised olulised koolitused:

Juhendid
Ringmajanduse valge raamat
KOV-ide teekaardid

Projekti raames on loodud kohalikes omavalitsustes ringmajanduse edendamiseks ja võimekuse tõstmiseks individuaalsed teekaardid. Teekaartide tegemiseks viidi läbi maakondlikud töötoad ja veebiseminaride seeria. Lisaks saadeti KOV-idele küsimustik, milles koguti infot olemasoleva olukorra, eesmärkide, prioriteetide ja tegevusplaanide kohta.

Ringmajanduse teekaardid koostasid KOV-id koostöös TalTech uurimisrühmaga. Teekaardid käsitlevad ringse ettevõtluse toetamist, jäätmete taaskasutusse suunamist, keskkonnahoidlike riigihangete edendamist, keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamist, koostöövõrgustike edendamist, teavitustegevusi, ressursitõhusust jm. Töö tulemusena valmis 79 teekaardi Eesti KOV-idele ning soovitused riigile ringmajanduse edendamiseks kohaliku omavalitsuse tasandil.

 

Peamised tegevused

KOVide ringmajanduse suutlikkuse kaardistamine ja ettepanekud omavalitsustele

Kõikide Eesti kohalike omavalitsuste (KOV) külastamine (kaasates nii juhtkonda kui keskkonna- ja hankespetsialiste), analüüs KOV ringmajanduse tegevuste parendamiseks ja koolitamine soodustamaks ringmajanduse regionaalset arengut. Külastuse tulemusel soovituste andmine ja nõustamine, mida KOV saaks teha ringmajanduse põhimõtete kohaselt, sh jäätmemajanduse korraldamine, uued ärimudelid, kohalike ressursside kestlik kasutamine, keskkonnahoidlikud riigihanked, koostöövõimalused jms.

Ametnikele, sh keskkonnaspetsialistidele suunatud koolitusprogrammi loomine ja nende koolitamine

Luuakse koolitusprogrammid, mille alusel koolitatakse avaliku sektori töötajaid (vähemalt 100 töötajat) selgitades ringmajanduse põhimõtteid laiemalt, aga ka konkreetsete töövaldkondadega seonduvalt, otsides puutepunkte ja potentsiaalseid koostöövõimalusi riigi tasandil (sh KOVide omavahelise koostöö soodustamine) ning külastatakse ringmajandusega tegelevatesse ettevõtetesse eesmärgiga anda praktilist kogemust. Kõigile kättesaadava ja ka tulevikus kasutatava digitaalse õppematerjali loomine.

Ringmajanduse uuringud

Ringmajandusega seotud uuringute ja ekspertteadmiste alusel sisendi koostamine keskkonna valdkonna arengukavasse ning ringmajanduse arengudokumenti ja tegevuskava 2021-2035 töödokumendi koostamine. Puuduolevate uurimisvajaduste väljaselgitamine ringmajanduse arengudokumendi ja tegevuskava jaoks (sh uurimisküsimused, hinnanguline maksumus ja aeg).

Keskkonnahoidlike riigihangete edendamine

Ringmajandusega seotud uuringute ja ekspertteadmiste alusel sisendi koostamine keskkonna valdkonna arengukavasse ning ringmajanduse arengudokumenti ja tegevuskava 2021-2035 töödokumendi koostamine. Puuduolevate uurimisvajaduste väljaselgitamine ringmajanduse arengudokumendi ja tegevuskava jaoks (sh uurimisküsimused, hinnanguline maksumus ja aeg).

Keskkonnahoidlike riigihangete edendamine – kriteeriumite uuendamine ja väljatöötamine (sh valdkondlike ümarlaudade korraldamine sisendi saamiseks), hankimise protsessi lihtsamaks muutmine hankija vaatest (juhendmaterjalide koostamine, sh hindamiskriteeriumid, tehniline kirjeldus; soovitused kasutajakogemuse parandamiseks riigihangete registris; asjakohaste toote olelusringi kalkulaatorite välja toomine valdkondade lõikes jm) ning silmapaistvamatest keskkonnahoidlike riigihangete näidetest (nii Eestis kui ELis) ülevaate tegemine. Kõigile kättesaadava ja tulevikus kasutatava digitaalse juhendmaterjali loomine.
 

7.07.2022 Keskkonnahoidliku mööbli hankimise koolitus

Õpetajatele mõeldud ringmajanduse koolitusprogrammi koostamine ja infopäevad ning koolinoortele korraldatav võistlus

Ringmajandava kooli võistlus - kaasahaarava ja hariva koolide vahelise võistluse kontseptsiooni välja töötamine (millised on ringmajanduse põhimõtete praktilise rakendamise võimalused koolis) ja korraldamine põhikooli õpilastele (sihtgrupp 5.-9. klass). Eesmärk on kaasata vähemalt 30 Eesti kooli (sh vähemalt kolme vene kooli) õpilasi.

Vaata koolidele mõeldud ringmajanduse kampaania kohta täpsemat infot SIIT.

Avaliku sektori töötajate õppereisid Eestis kui ka projekti partnerriiki Norrasse teadmiste ja kogemuste vahetamise eesmärgil

 

Teadlikkuse tõstmist toetavate elektrooniliste materjalide ja videoklippide loomine, teavituskampaaniad ning kodulehe ajakohastamine infoga

Elektrooniliste materjalide koostamine ja levitamine.

Eeldefineeritud projekti tegevusi tutvustav infokajastus meedias

 

Projekti partner

Ringmajanduse projekti partner Sintef logoSINTEF, mille peakontor asub Norras Trondheimis, on 1950. aastal asutatud sõltumatu uurimisorganisatsioon, mis viib läbi lepingulisi uurimis- ja arendusprojekte. SINTEFil on 2000 töötajat 75 riigist.

 

 

Projekti kontaktid

Keskkonnaagentuuri projektijuht Kaili Simberg, @email, tel +372 5191 7644
Keskkonnaagentuuri ringmajanduse ekspert Kristin Pille, @email, tel +372 5192 0894

ringmajanduse projekti logoKeskkonnaagentuuri logo Projekti partneri logo