Liigu edasi põhisisu juurde

Jäätmed

aiajäätmed ja kompost

Jäätmeid tekib igas inimtegevuse valdkonnas, mistõttu on need paratamatult saanud igapäevaseks osaks meie elus. Selleks et keskkond säiliks elamiskõlbulikuna ja võimalikult puhtana, on vajalik jäätmetekke ärahoidmine või vähendamine ning jäätmete sihipärane käitlemine vastavalt üldtunnustatud jäätmehierarhiale.

VIIMATI LISATUD!  Jäätmete ringlussevõtu võimekuse analüüs

Andmed uuendamisel 

JÄÄTMETEKE

Indikaator näitab aasta jooksul tekkinud jäätmete, sh tava- ja ohtlike jäätmete, kogust miljonites tonnides.

Jäätmeteke sõltub suurel määral majandusolukorrast, kaubanduse edenemisest ja tarbimisest. Näiteks tekib majanduskasvu ajal jäätmeid rohkem, majanduslangus toob aga kaasa jäätmete vähenemise. Kõikjal EL-i riikides otsitakse meetmeid, mis katkestaksid jäätmetekke ja majanduskasvu omavahelise seose. Märksõnadeks on siin teadlikkuse kasv, säästev tootmine ja tarbimine, terviklik tootearendus, tootjavastutus ning toote keskkonnamõju jälgimine kogu olelustsükli vältel.

2003. aastast näitas jäätmeteke Eestis kasvutendentsi, jõudes 2007. aastal 21,2 miljoni tonnini. Jäätmete märgatav vähenemine toimus 2009. aastal, mil oli majanduskriis, langedes siis peaaegu 2002. aasta tasemele. Alates 2011. aastast on jäätmeteke olnud taas üle 20 miljoni tonni aastas. Kuni  aastani 2014. oli jäätmeteke suhteliselt stabiilne, kuid alates 2015. aastast toimus kasv  ning 2017. aastal oli teke  juba üle 25. miljoni tonni. Põlevkivitööstuse tootmismahud vähenesid 2018. aastal ja seetõttu tekkis jäätmeid, võrreldes eelneva aastaga, ka 6,8% võrra vähem.

Keskmiselt 88% jäätmetest on tekkinud töötlevas tööstuses, energeetikaettevõtetes ning reovee puhastamisel, millest põhiosa moodustavad põlevkivitööstuse ja -energeetikaga seonduvad jäätmed. Viimasel viiel aastal on nende osakaal kogu jäätmetekkest olnud 81%. Ehitusjäätmeid tekib aastas 9%, jäätmekäitlusettevõtetes 3% nn sekundaarseid jäätmeid, puidutööstuse jäätmeid (neist suurem osa taaskasutatakse) 2%, olmejäätmeid keskmiselt 2%, põllumajanduse ja toiduainete töötlemise jäätmeid 1%.

Ohtlike jäätmete osakaal jäätmete tekkes on suur. Viimasel viiel aastal  keskmiselt 10  miljonit tonni aastas, moodustades kogu jäätmetekkest 43%. Põhjuseks on peamiselt põlevkiviõli ja -energia tootmise intensiivsus. Eestis tekkivatest ohtlikest jäätmetest on keskmiselt 97% seotud põlevkivikeemia- ja energeetikatööstusega. 80 - 82% viimase viie aasta elektrienergia toodangust baseerub põlevkivil1 . Varasematel aastatel oli see veelgi suurem, kuid järk-järgult on suurendatud elektrienergia tootmist taastuvatest allikatest. Lisaks põlevkivitööstusele ja -energeetikale tekib suures koguses ohtlikke jäätmeid veondusega seonduvates valdkondades: mere-, raudtee- ja maismaaveonduses – peamiselt õli- ja vedelkütusejäätmed. Jäätmemahukas on ka tsemenditootmine, kus tekib aluseline klinkritolm, mida osaliselt kasutatakse happeliste muldade lupjamiseks.

Eesti keskkonnastrateegiast tuleneva eesmärgi kohaselt tuleb vältida jäätmete tekkimist, vähendada jäätmete koguseid ja ohtlikkust. Ohtlike jäätmete teke peab vähenema võrreldes baastasemega  (2005) 7,029 miljonit tonni aastas. Kahjuks on viimaste aastate suundumus olnud vastupidine, jäätmeteke sh ohtlike jäätmete teke on suurenenud.

http://www.taastuvenergeetika.ee/wp-content/uploads/2019/06/ETEK-Taastuvenergia-aastaraamat-2018.pdf 

JÄÄTMETE LADESTAMINE JA TAASKASUTUS

Indikaator näitab taaskasutatud ja ladestatud jäätmete kogust miljonites tonnides ning taaskasutatud ja ladestatud jäätmete protsentuaalset osakaalu kõigist tekkinud jäätmetest.

Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et need asendavad teisi materjale, mida oleks muidu sellel otstarbel kasutatud. Kui jäätmete korduskasutus ei ole võimalik, tuleb jäätmete energiakasutusele eelistada nende ringlussevõttu materjali või toormena. Selline eelistusjärjekord eeldab jäätmete liigiti kogumist ja sortimist, et oleks võimalik suunata suur osa ringlussevõttu ja vähendada keskkonda ladestatavate jäätmete kogust miinimumini.

Jäätmete taaskasutus on alates 2003. aastast suurenenud. Viimasel kümnendil on taaskasutatud keskmiselt 41% tekkinud jäätmetest. Mõneti vähenes taaskasutamise osakaal majanduskriisi tingimustes aastatel 2008–2009 üldise taaskasutusturu languse tõttu ning kasvas taas 2010. aastal. Aastatel 2011–2013 taaskasutati üle 50% tekkinud jäätmetest. Peamiselt tulenes see põlevkivi aheraine taaskasutuse suurenemisest, mida tingis mitme asjaolu kokkulangemine – aherainekillustikuga suleti poolkoksimäed ja õlitootmisjääkide pigijärved, alustati suurte tee-ehitusobjektidega, kus aherainet kasutati muldkeha täitematerjalina ning toimusid aherainest rajatava puhke- ja vabaajakeskuse ehitustööd. Peale selle on pidevalt suurenenud põlevkivi aheraine ja rikastusjäätmete ladestamise saastetasu, mis on oluline majandusmeede taaskasutuse edendamiseks. Aastatel 2010–2013 taaskasutati keskmiselt 78% tekkinud aherainest, varematel aastatel 20%. Siiski ei ole pikemas perspektiivis sedavõrd suure aherainekoguse taaskasutusvõimalus püsiv. Seetõttu ongi aastatel 2014–2017 taaskasutus langenud 2010. aasta tasemele. 2018. aastal taaskasutati tekkinud jäätmetest 41 %, mis oli suurem eelmisest aastast, mil taaskasutati 38 % jäätmeid.

Taaskasutusse läks ca 4 miljonit tonni põlevkivi aherainet, peamiselt killustikuna. Üha enam taaskasutatakse elektritootmisel tekkivat põlevkivituhka, mis moodustab jäätmetekkest ligikaudu 37%. Põlevkivituhka kasutatakse toorainena ehitusplokkide tootmisel, erisugustes segudes, tsemendi koostises ja suuremahulistes mass-stabiliseerimise protsessides, pinnase happesuse alandajana põllumajanduses ning lisandina granuleeritud mineraalväetiste tootmisel.

Suur osa puidujäätmetest, kaevandamis- ja pinnasejäätmetest, veekäitluse setetest, metalli- ja ehitusjäätmetest, põllumajandus- ning toiduainetetööstuse jäätmetest läks samuti taaskasutusse.

Jäätmete taaskasutamine võimalikult suures ulatuses on üks jäätmemajanduse esmaseid prioriteete. Eesti keskkonnastrateegiast tuleneva eesmärgi kohaselt on aastal 2030 tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning taaskasutamine, sh ringlussevõtt, suurenenud.

Peamiseks jäätmete kõrvaldamise viisiks aastatel 2000–2018 on jätkuvalt olnud jäätmete ladestamine prügilatesse. Kui prügilatesse ladestatavad jäätmekogused on aastatel 2000–2018 jäänud enam-vähem samale tasemele või isegi kasvanud (keskmiselt 11 miljonit tonni), siis ladestamise osakaal võrreldes jäätmetekkega on aasta-aastalt vähenenud. Eelneval kümnendil ladestati keskmiselt 70% jäätmetest,  viimasel aga 52% jäätmetest. See jääb valdavaks seni, kuni toimub põlevkivi kaevandamine ning kasutamine energia ja põlevkiviõli tootmisel. Põlevkivi kaevandamise ja -energeetikaga seonduvad jäätmed moodustasid aastatel 2008–2018 kogu prügilatesse ladestatud jäätmete hulgast keskmiselt 98%. Peamiselt olid need termilistes protsessides tekkinud jäätmed, sealhulgas põlevkivi kolde- ja lendtuhk ning ohtlikke aineid sisaldavad või aluselised tahked gaasipuhastusjäätmed. Olme- ja muid jäätmeid ladestati sel perioodil ligikaudu 2%.

OLMEJÄÄTMETE TEKE JA SKP SUHTELINE MUUTUS INDEKSINA

Indikaator näitab olmejäätmete tekkekogust aastas inimese kohta kilogrammides ning SKP suhtelist muutust ja seost olmejäätmetega.

Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed.

Olmejäätmed (alamkood 20) moodustavad keskmiselt 3% kogu jäätmetekkest. Aastatel 2000–2018 tekkis ühe elaniku kohta keskmiselt 344 kg olmejäätmeid ja üldine trend näitas langust. Kõige väiksem oli olmejäätmete teke aastatel 2010 – 2013, keskmiselt 288 kg inimese kohta ning üheks põhjuseks oli nende aastate tagasihoidlikum majanduskasv. 2014 - 2018 aastatel olmejäätmete teke suurenes, kuid ei saavutanud 2006 – 2008 aasta taset,  kus olmejäätmeid tekkis pea 400 kg inimese kohta .

SKP suhteline muutus olmejäätmete tekkega võrreldes näitab, et jäätmetekke kasv on olnud majanduskasvust väiksem, seega on eestimaalased olnud mõistlikud tarbijad. Samas on olmejäätmete vähenemine mõneti ka näiline ja tingitud olmes tekkivate pakendijäätmete liigiti kogumise edenemisest. Liigiti kogutud pakendijäätmed kajastuvad jäätmearvestuses eraldi jäätmegrupina, mistõttu jäävad need selle indikaatori hulgast välja, kuigi tekivad valdavalt olmes.

Alates 2010. aastast on olmejäätmete liigiti kogumine olnud stabiilne, keskmiselt 50 kg inimese kohta aastas ehk 17% tekkest. Stabiilsus näitab, et teatud tulemuslikkus liigiti kogumisel on saavutatud, kuid olmejäätmete ringlussevõtu oluliseks suurendamiseks, mille eelduseks on liigiti kogutud olmejäätmete osakaalu tõus, tuleb kõvasti pingutada ja luua läbimõeldud ning süsteemne lahendus. Euroopa Liidu liikmesriikidel on kohustus aastaks 2020 võtta ringlusesse 50% tekkivatest olmejäätmetest.

Liigiti kogutakse kõige rohkem paberi-, papi- ja metallijäätmeid, millele järgnevad biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed (kogumine Tallinnas, Tartus ja Pärnus) ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Et suurendada olmejäätmete ringlussevõttu, tuleks edendada kogumisvõrgustikku ning tõsta elanikkonna teadlikkust.

Jäätmetekke vältimise programmi kohaselt on olmejäätmete tekke vähendamise eesmärk stabiliseerida aastaks 2020 olmejäätmeteke, sõltumata seejuures prognoositud majanduskasvust. Seejuures peab olmejäätmete tekke kasvuprotsent jääma kuni aastani 2020 alla poole sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuprotsendist. Eesti keskkonnastrateegiast tuleneva eesmärgi kohaselt tuleb tõsta liigiti kogutud olmejäätmete osatähtsust kogutud olmejäätmetes.

Aasta 2000 on võetud baastasemeks, millest lähtuvalt on indeks esitatud (indeks aastal 2000 = 100%).

PAKENDIJÄÄTMETE TEKE JA TAASKASUTUS

Indikaator näitab aasta jooksul tekkinud ja taaskasutatud pakendijäätmete kogust tuhandetes tonnides.

Pakend on mis tahes  materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse  kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Peale kauba pakendist väljavõtmist muutub pakend pakendijäätmeteks ja edasi tuleb tegeleda nende jäätmete kogumise, taaskasutamise või kõrvaldamisega.

Eestis rakendatakse pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldamisel tootjavastutuse põhimõtet, mille kohaselt pakendiettevõtjad (pakendiseaduse kohaselt on pakendiettevõtja isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa) peavad turule lastud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed kokku koguma ja taaskasutama  ning kandma ise kõik jäätmekäitlusega seotud kulud.

Ajavahemikul 2001-2008 suurenes pakendijäätmete tekkekogus keskmiselt 11% aastas, jõudes 2008. aastal 214 tuhande tonnini. 2008. aasta pakendijäätmete tekkekogus suurenes järsult eelkõige plast- ja klaaspakendijäätmete osas. 2009. ja 2010. aastal toimus pakendijäätmete mõningane vähenemine, mis oli tingitud majandussurutisest ja tarbimise langusest. Alates 2011. aastast tarbimine aga taas hoogustus ja ka pakendijäätmete teke suurenes. Keskmiselt on aastatel 2011–2017 tekkinud ühe elaniku kohta ca 165 kg pakendijäätmeid aastas. Liigiti tekib kõige enam paber- ja kartongpakendijäätmeid ning plastpakendijäätmeid, järgnevad klaas-, metall- ja puitpakendijäätmed.

Alates 2009. aastast taaskasutatakse Eestis keskmiselt 73% pakendijäätmete kogumassist. Enim taaskasutatakse paber- ja kartongpakendijäätmeid. 2010. aastal vähenes klaasi taaskasutamine. Põhjuseks oli ehitussektori madalseis, kus klaas on tooraineks betoonplokkide tootmisel. Järgnevatel aastatel on klaasi taaskasutamine järk järgult taas suurenenud. 2013 aastast alates toimus eelkõige plastpakendi taaskasutamise hüppeline tõus. Põhjuseks oli 2013.a suvel tööd alustanud Eesti Energia AS Iru Elektrijaama jäätmeplokk. Pakendijäätmete taaskasutamise hulka arvestati ka põletatud segaolmejäätmetes sisalduv pakendijäätmete kogus. Sortimisuuringu järgi on segaolmejäätmetes ca 29% pakendijäätmeid, milles omakorda 18% plastpakendijäätmeid. Kuna plastpakendijäätmete osakaal segaolmejäätmetes on suur, siis suureneski ennekõike plastpakendi taaskasutus. Keskmiselt 50% tekkinud plastpakendijäätmetest põletati ja 28% võeti ringlusesse aastatel 2013-2017. Eelnevatel aastatel segaolmejäätmed, sh selles sisalduvad pakendijäätmed, ladestati prügilatesse.

ELEKTROONIKAJÄÄTMETE KOGUMINE

Indikaator näitab kogutud elektroonikajäätmete ehk elektroonikaromude kogust aastas inimese kohta kilogrammides 2015. aastani ning alates 2016. aastast osakaalu kolme aasta keskmisest turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete keskmisest massist aasta kohta.

Elektri- ja elektroonikaseadmed on probleemtooted, sest nendest tekkinud jäätmed võivad põhjustada ohtu keskkonnale ja tervisele. Probleemtoodetele rakendatakse laiendatud tootjavastutust, mille järgi on tootjal kohustus koguda ja suunata edasisele käitlemisele – taaskasutusse, ringlussevõtuks või kõrvaldamiseks – enda poolt turule lastud probleemtoodetest tekkinud jäätmed. Tootjatele on seetõttu sätestatud elektroonikaromude kogumise määrad, mille kohaselt pidid tootjad 2013. aastani kokku koguma inimese kohta vähemalt 4 kg ja alates 2014. aastast 5 kg kodumajapidamiste elektroonikaromusid.

Veidi üle 4 kg aastas koguti kodumajapidamistest elektroonikaromusid aastatel 2007–2012 (v.a. 2009. aastal, mil koguti 3,6 kg inimese kohta, mis oli seotud majanduse madalseisuga, mil inimesed ei soetanud nii palju uusi elektri- ja elektroonikaseadmeid). Alates 2013. aastast ei ole Eestis seatud kg inimese kohta kogumise määra saavutatud. Üheks põhjuseks võib olla väiksem tarbimine või asjaolu, et vanad elektri-, elektroonikaseadmed on välja vahetatud ja uued veel toimivad. Teatud osa kodumajapidamiste tarbeelektroonikast võib sattuda ka olmejäätmete hulka. Lisaks on probleem veel selles, et metallina suuremat väärtust omavatel seadmetel on oht sattuda metallijäätmete hulka ja need ei kajastu elektroonikaromude arvestuses. Selleks, et elektroonikaseadmed liiguksid komplektsetena jäätmekäitlejatele ja kogumispunktidesse taaskasutamisele, ei tohi jäätmeseaduse kohaselt ükski jäätmekäitleja võtta vastu ohtlike jäätmete hulka liigituvate elektroonikaseadmete osi või mittekomplektseid seadmeid.

Alates 2016. aastast muutus kogumise määra arvutamine. Kg elaniku kohta asemel on uueks kogumise määraks konkreetse kalendriaasta protsendimäär, mis saadakse kalendriaasta jooksul kogutud elektroonikaromude massi jagamisel kolme eelmise aasta jooksul turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete keskmise massiga aasta kohta. Seejuures võetakse arvesse nii kodumajapidamiste kui mitte kodumajapidamiste elektroonikaromud. Kogumise määr aastatega tõuseb – kui 2016. aastal tuli tagasi koguda vähemalt 45% turule lastud seadmetest, siis 2019. aastast juba vähemalt 65% seadmetest. 2016. aastal tuli tagasi koguda vähemalt 45%, 2017. aastal 52% ja 2018. aastal 59%. Uue kogumise määra arvestusse kaasatud mujalt kui kodumajapidamistest pärit elektroonikaseadmete toel Eestile seatud sihtarvud täideti. 2016. aastal oli kogumise määr 59,8%, 2017. aastal 59,1% ja 2018. aastal 62,6%. (Kõik andmed saab alla laadida lehekülje allosas asuva lingi kaudu)

Andmeallikad

Jäätmete infopäring alates aastast 2020  – riikliku jäätmearuandluse statistika alates aastast 2020

Jäätmearuandluse infosüsteem JATS  – riikliku jäätmearuandluse statistika aastani 2019

Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS  – keskkonnalubade taotlemine, menetlemine, keskkonnatasude deklareerimine ja aastaaruannete esitamine (andmed jäätmete tekke ja käitlemise kohta) aastast 2019

Riiklik pakendiregister PAKIS  – pakendite turule laskmise ja nende kasutamisel tekkinud jäätmete taaskasutamise koguste arvestamine

Probleemtooteregister PROTO  – probleemtoodete (elektri ja elektroonikseadmed, mootorsõidukid ja nende osad, rehvid, põllumajandusplast, akud ja patareid) turule laskmise ja vastavate jäätmete taaskasutamise koguste arvestamine

Ohtlike jäätmete saatekirjade register OJS  – digitaalsed saatekirjad ohtlike jäätmete liikumise jälgimiseks

Keskkonnaportaali rakendus Andmed & kaart – ülevaade registreeritud jäätmekäitluskohtadest