Liigu edasi põhisisu juurde

Settes ja/või elustikus akumuleeruvate prioriteetsete ainete sisalduse pikaajalise dünaamika analüüs

Analüüsid
Vesi

Balti Elektrijaam on Eestis oluline keskkonnasaastaja (Marko Vainu)Saasteainete sisalduse pikaajalise dünaamika analüüsi eesmärk on välja selgitada, kas saasteainete sisalduste aegridades esineb süstemaatilisi muutusi, mis viitavad suundumusele.

Settesse ja elustikku kogunenud saasteaine sisaldused annavad võrreldes veeprooviga pikemaajalist ja ruumiliselt laiahaardelisemat teavet veekogu saastatuse kohta. Saasteainete sisalduse pikaajalise dünaamika analüüs on ühtlasi üks osa veemajanduskavast, andmaks sisendit saasteainete seirekava koostamisele ja meetmete planeerimisele.

Pikaajalise dünaamika analüüsi kaasati riikliku keskkonnaseire ja keskkonnaprojektide seireandmed ajavahemikust 1994−2019, mis olid 4.02.2020 seisuga KESE andmebaasi kantud. Seireandmete vähesuse tõttu ei olnud võimalik kõiki vajalikke saasteineid ega piirkondi pikaajalise dünaamika analüüsi kaasata, kuid analüüsi võimaldavate andmete seas leiti mitmel korral statistiliselt olulisi langustrende. Lisaks jäid paari aine sisaldused stabiilselt alla määramispiiri.

Analüüsi tulemused: 

  • Pikaajalise dünaamika analüüsi teostamiseks oli piisavalt andmeid 13 saasteaine kohta ühes kuni 13 veekogumis.
  • Viie saasteaine (Cd, PAH, PeCB, HCH ja heptakloorepoksiid) sisalduse puhul leiti mõne veekogumi settes või elustikus langustrend.
  • Tõusutrend leiti ühes kogumis elavhõbeda ja selle ühendite sisalduses kala maksas ning PAH ühendite sisaldusega Pihkva järve settes.