Liigu edasi põhisisu juurde

Hetkeolukord


Raieinfo operatiivselt kättesaadavaks tegemine on vajalik metsa- ja keskkonnavaldkonna otsuste tegemiseks poliitilisel tasandil, ühiskonna paremaks kaasamiseks kui ka seire ja järelevalve teostamiseks ning metsa efektiivsema majandamise korraldamiseks.

Tänaseks on metsavaldkonnas küll toimunud tuntav andmete digitaliseerimine, kuid operatiivset infot metsade raiumise kohta riigisiseselt ei ole. Ülevaatlikuim info Eesti metsade kohta saadakse statistilisest metsainventuurist, mis kasutab hinnangu andmiseks avaldamise hetkel 1,5 aasta taguseid andmeid.

 

Projektist


Projekti eesmärk on kaardistada riigi- kui ka erametsa omanike aruandluskohustus, andmete liikumise mudelid, leida kattuvused ning võimalused andmete, protsesside ning aruannete ühtlustamiseks ja vältida täiendava aruandluskohustuse lisamist metsaomanikele. Võimalusel soodustada uute ärimudelite rakendamist metsasektoris või koostöös teiste valdkondlike sektoritega.

2023. aasta lõpuks viidi projekti raames advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal poolt läbi uuring, et kaardistada nii riigi- kui ka erametsaomanike aruandluskohustus raie- ja metsainfo osas, leida kattuvused ning võimalikud õiguslikud takistused andmete, protsesside ja aruannete ühtlustamiseks.

Uuringu lõpparuandega on võimalik tutvuda siin "Andmepõhine aruandlus metsa raieinfo edastamiseks."

2024. aastal viiakse läbi pilootprojekt, mille raames hinnatakse, kas ja kui täpselt on võimalik raiete toimumist ka kaugseire abil tuvastada.

Täpsema huvi korral võta ühendust keskkonnaaruandluse nõunikuga.

Kontakt

Krisela Uussaar
Keskkonnaaruandluse nõunik
E-mail: Tel: + 372 5422 0353
Avaldatud: 11.01.2024  /  Uuendatud: 26.03.2024