Liigu edasi põhisisu juurde

Hetkeolukord


Raieinfo operatiivselt kättesaadavaks tegemine on vajalik metsa- ja keskkonnavaldkonna otsuste tegemiseks poliitilisel tasandil, ühiskonna paremaks kaasamiseks kui ka seire ja järelevalve teostamiseks ning metsa efektiivsema majandamise korraldamiseks.

Tänaseks on metsavaldkonnas küll toimunud tuntav andmete digitaliseerimine, kuid operatiivset infot metsade raiumise kohta riigisiseselt ei ole. Ülevaatlikuim info Eesti metsade kohta saadakse statistilisest metsainventuurist, mis kasutab hinnangu andmiseks avaldamise hetkel 1,5 aasta taguseid andmeid.

 

Projektist


Projekti eesmärk on kaardistada riigi- kui ka erametsa omanike aruandluskohustus, andmete liikumise mudelid, leida kattuvused ning võimalused andmete, protsesside ning aruannete ühtlustamiseks ja vältida täiendava aruandluskohustuse lisamist metsaomanikele. Võimalusel soodustada uute ärimudelite rakendamist metsasektoris või koostöös teiste valdkondlike sektoritega.

2023. aasta tegevused

2023. aasta lõpuks viidi projekti raames advokaadibüroo Pricewaterhouse Coopers Legal poolt läbi uuring, et kaardistada nii riigi- kui ka erametsaomanike aruandluskohustus raie- ja metsainfo osas, leida kattuvused ning võimalikud õiguslikud takistused andmete, protsesside ja aruannete ühtlustamiseks.

Uuringu lõpparuandega on võimalik tutvuda jaotises Materjalid ja tulemid.

2024. aasta tegevused

2024. aasta alguses viidi läbi kaugseire pilootprojekt, mille raames hinnati, kas ja kui täpselt on võimalik raiete toimumist ka kaugseire abil tuvastada.

2024. aasta peamine eesmärk on lahendada kitsaskoht raadamismääruse rakendumisel lisanduva aruandluskohustusega seoses.

Advokaadibüroo Pricewaterhouse Coopers Legal (2023) töö tõi välja 2024. aasta lõpus rakenduva uue aruandluskohustuse puidu osas. Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2023/1115, milles käsitletakse teatavate raadamise ja metsade degradeerumisega seotud saaduste ja toodete liidu turul kättesaadavaks tegemist ja liidust eksportimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 995/2010 (edaspidi raadamismäärus) paneb turule toodavale puidule hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni kohustuse. Raadamismäärus nõuab hoolsuskontrolli ettevõtetelt ja eraisikutelt, kelle puhul on risk tuua EL-i turule metsade raadamise ja metsade seisundi halvenemisega seotud kaupu. Nende kaupade ja saaduste hulka kuuluvad raadamismääruse artikli 2 p-i 1 kohaselt: veised, kakao, kohv, õlipalm, kautšuk, soja ja puit ning puittooted. Raadamismääruse üheks eesmärgiks on minimeerida liidu osatähtust raadamises ja metsade degradeerumises kogu maailmas ning seeläbi aidata kaasa üleilmsele raadamise vähendamisele. Raadamismäärusega lisandub uue kohustusena ettevõtjatele ja füüsilistele isikutele hoolsusdeklaratsiooni esitamise kohustus, mille kohaselt tuleb deklareerida puidu ja puittoodete päritolu geograafilise asukohana, s.o tuues ära asukoha koordinaadid või asukoht määratuna mitme koordinaatpunktina. Tänasel päeval vastav lahendus puudub. Küll aga on eelnevalt viidatud uuringu analüüsi käigu pakutud välja esialgne visioon raadamismääruse aruandluskohustuse täitmiseks puidu osas andmepõhise aruandluse kaudu, kasutades e-veoselehtede infot.

Reaalajamajanduse metsaprojekti raames korraldatakse 2024. aasta esimeses pooles riigihange, mille eesmärgiks on töötada välja uus andmete kombineerimise ja osapoolte vahel liigutamise lahendus, mis võimaldaksid minna Eesti puidusektoris üle andmepõhisele aruandlusele raadamismäärusega pandud kohustuste täitmiseks ning luua lahenduse prototüüp. Kõige tähtsamaks ja keerulisemaks küsimuseks on, kuidas puidu ja puittoodete osas raadamismääruses nõutud andmed ettevõtete juurest automaatselt ja masinloetavalt liikuma panna ning kuidas luua liidestus Euroopa Komisjoni vastuvõtuplatvormiga. Toimiv prototüüp antakse tasuta kasutamiseks kõigile erasektori teenusepakkujatele, kes saavad prototüübi alusel vastava teenuse üles ehitada. See tähendab, et e-veoselehe kaudu veetava puidu osas toimub raadamismääruse aruandlus automaatselt.

2025. aasta plaanid

2025. aastal liigume edasi kaugseire pilootprojekti tulemustest lähtuvalt kaugseireteenuse arendamise ja prototüüpimisega. Teenuse eesmärk on kord kuus anda ülevaade toimunud lageraietest vähemalt 0,5ha suurustel aladel. Teenuse eesmärgiks on tõhustada Keskkonnaametile järelevalve toiminguid, kuid samas lihtsustada metsa ja raietega seonduvat aruandlust ning üldist planeerimist. Sama oluline on ka teenusele planeeritav avalik vaade, mis aitab igaühel paremat ülevaadet saada toimunud raietest. Kindlasti on planeeritud arendus samm edasi metsandusliku kaugseire arendamisel. 

 

Materjalid ja tulemid

Uuring "Andmepõhine aruandlus metsa raieinfo edastamiseks"

Advokaadibüroo Pricewaterhouse Coopers Legal (2023, edaspidi ka uuring või PWC Legal uuring) töös kaardistati metsa ja puiduga seotud aruandluskohustus ning toodi välja võimalused andmepõhisele aruandlusele üleminekuks.

Vaata aruannet "Andmepõhine aruandlus metsa raieinfo edastamiseks".

Pilt, millel on kujutatud tekst, kuvatõmmis, Font, number</p>
<p>Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Joonis 1. Uuringus kaardistatud aruandluskohustused (Advokaadibüroo Pricewaterhouse Coopers Legal 2023)

Kaugseire pilootprojekt

Töö eesmärgiks oli luua erinevate andmete kombineerimiseks uus korduvkasutatav metoodika ning selle põhjal kaugseirel toimiv prototüüp toimunud metsamuutuste automaatseks kontrolliks metsateatiste alusel. Lahendus peab suutma automaatselt luua saadud metsateatiste andmete või metsateatiste kaardikihi andmete kombineerimisel kaugseirega lagedate alade kaardikihi, kuhu on kuvatud tuvastatud toimunud metsamuutused.

Töö tulemusena valmis andmete kombineerimise metoodika ning kaugseire abil tuvastatud lageraiete kaardikihid (vaata fotosid).

Image
Image

 

Pilootprojekti eesmärk oli välja töötada ja testida metoodika, kuidas erinevaid satelliidiandmeid automaatselt kombineerida ja seeläbi kontrollida metsateatiste realiseerimist. Lisaks saada teadmine, kui kiiresti on võimalik andmeid automaatselt uuendada. Seni oli olemas teadmine, et optimaalne aeg lageraiete tuvastamiseks kogu Eesti pinnal on kord aastas. Pilootprojekti käigus saime teadmise, et andmeid on täelikult automatiseeritud kujul saada ka kuuajase intervalliga. Töö käigus loodi metoodika Sentinel 1 ja Sentinel 2 andmete üheaegseks kombineerimiseks, mille alusel metsateatiste realiseerimist tuvastada. 

Metoodika kirjeldus (PDF fail)

Tööd tutvustava ettekande slaidid (PDF fail)

Kaardikihtide alla laadimine ArcGis Online keskkonnas

Lisandumas kaardikihid alla laadimiseks (lageraied- ja mitte-raied + selgitav fail)

 

Täpsema huvi korral võta ühendust keskkonnaaruandluse nõunikuga.

Kontakt

Krisela Uussaar
Keskkonnaaruandluse nõunik
E-mail: Tel: + 372 5422 0353
Avaldatud: 11.01.2024  /  Uuendatud: 31.05.2024