Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas TalTech Avaldatud: 02.10.2023  /  Uuendatud: 10.01.2024

Projekt „Ringmajanduse võimekuse tõstmine kohalikes omavalitsustes“ viidi läbi eesmärgiga anda panus ringmajanduse edendamisesse ja valdkondliku võimekuse tõstmisesse kohalikes omavalitsustes.

 

Töö keskseks sisuks oli teha eeltöö ning ette valmistada individuaalsed ringmajanduse teekaardid kõikidele Eesti KOV-idele. Ringmajanduse teekaardid koostasid KOV-id enda kohta koostöös TalTech uurimisrühmaga suures osas ise. Sisendi kogumiseks viidi läbi maakondlikud töötoad ja veebikohtumiste seeria, milles jõuti iga kohaliku omavalitsuseni. Tööd toetas KOV-ide individuaalne ringmajanduse tööleht, milles koguti infot olemasoleva olukorra, eesmärkide, prioriteetide ja tegevusplaanide kohta.
 

Teekaartide teemad ning tegevused on jagatud kaheks suureks teemadeblokiks – keskkonna valdkond ning äri- ja koostöömudelite valdkond.
 

Keskkonna valdkonda kuuluvad keskkonnahoidlike riigihangete kasutamine KOV-is ja allasutustes, ringmajandusalane teavitustegevus, jäätmemajanduse edendamine, keskkonna-juhtimissüsteemide rakendamine, keskkonnajalajälje hindamine KOV-is ja allasutustes. Äri- ja koostöömudelid hõlmavad ringse ettevõtluse toetamist, jäätmete taaskasutusse suunamist, keskkonnahoidlike riigihangete edendamist, keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamist, koostöövõrgustike edendamist, teavitustegevusi, ressursitõhusust jm.
 

Töö tulemusena valmis 79 teekaarti Eesti KOV-idele.
 

Aastal 2023 on ringmajanduse edendamisel enamikes KOV-ides peamiseks prioriteediks jäätmekäitluse edendamine. See tuleneb eelkõige riigi poolt KOV-idele seatud nõuetest, mis igal aastal rangemaks muutuvad. Enamikud KOV-id ongi raskustes jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutusse suunamise nõuete täitmisega, tagades samas elanikele sobivad lahendused. Kavandatavate tegevuste hulgas on enamasti elanike jätkuv teavitamine jäätmete korrektsest sorteerimisest, jäätmepunktide ja konteinerite võrgu edendamine, jäätmejaamade täiustamine, biojäätmete kompostimine, lahenduse leidmine tekstiilijäätmetele, taaskasutuse korraldamine jne.
 

Kõik KOV-id vaatavad aga jäätmemajandusest kaugemale ja on võtnud eesmärgiks edendada teisigi ringmajanduslikke tegevusi. Üheks läbivaks teemaks on KOV-ide koostöö, sh maakondlike katusorganisatsioonide tugevdamine, kogemuste vahetus ning ettevõtluse mitmekülgne toetamine. Üksikutes KOV-ides edendatakse tööstussümbioosi ja ringmajanduslikke tööstusparke.
 

KOV-id ootavad riigilt senisest rohkem tuge ja konkreetsemaid juhiseid ringmajanduse edendamiseks. Niisuguste väljakutsete seas on keskkonnahoidlikud riigihanked, keskkonnajuhtimissüsteemid, ettevõtluse ringmajanduslik kaardistamine, teavitamine, konsultatsioon, koolitused.