Liigu edasi põhisisu juurde

Välisõhu saastamisega seotud aruandlus


Kui ületatakse vastavaid õigusaktides sätestatud künniseid, tuleb isikute (valdavalt ettevõtted) saasteainete välisõhku väljutamiseks omada kas keskkonnakompleksluba, õhusaasteluba või paikse heiteallika käitaja registreeringut (edaspidi luba).
Loa omamisega kaasneb aga kohustus esitada ka mitmeid aruandeid. Laias tähenduses hõlmab loa omaja välisõhu saastamisega seotud aruandlus ettevõtja poolt riigile esitatavaid järgmiseid dokumente ja aruandeid:

 • Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande koostamine ja esitamine, milles eristatakse peamiselt nelja erinevat valdkonda:

  • põletusseadmete käitamine

  • naftasaaduste laadimine, muu käitlus

  • lahustite kasutamine

  • loomakasvatus

  • muud keskkonda saastavad tegevused (nt keevitamine, galvaanika, puistekaupade laadimine, jm tegevused)

 • Keskkonnatasu deklaratsioon koostamist ja esitamist

 • Seirearuandlus (välisõhu pisteline ja pidev seire, õhukvaliteedi seire)

Neid aruandeid esitatakse iga-aastaselt riigile väga palju ning nende kaudu esitatud andmemaht on väga suur. Tihti esitatakse andmeid nö käsitööna ja dubleerivalt. Sõltuvalt aruandest toimub andmete esitamine ka erinevas formaadis ning nende töötlemine, kontrollimine on suure töö- ja halduskoormusega ning andmete pealt otsuste tegemine keeruline.

 

Andmepõhise välisõhu aruandluse projekt


Andmepõhise välisõhuaruandluse rakendamise võimalusi uuriv projekt algas Keskkonnaministeeriumi haldusalas ametlikult 01.01.2023 ja kestab 2024. aasta lõpuni. Selle raames on fookusesse võetud eelkõige põletusseadmete käitajate aruandluskohustuste, sh seirearuandluse, automatiseerimise võimaluste analüüsimine, kuid lahendus peab olema rakendatav ka teistele valdkondadele.

Kontakt

Kui soovid lisainfot või tekkis küsimusi, võta ühendust andmepõhise õhuaruandluse projektijuhiga:

Hanna Vahter
e-post: @email
tel: +372 626 2981