Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 07.02.2024

SüsiKäesolev analüüs keskendub "Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030" esimese strateegilise eesmärgi (Põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine) mõjunäitajatele. 

Analüüsi eesmärk on anda ülevaade sihttasemete täitmisest perioodil 2016-2020, hinnata mõjunäitajate asjakohasust ning teha ettepanekuid uute mõjunäitajate kasutuselevõtuks.

 

 

 

Analüüsi käigus hinnatavad mõjunäitajad:

  1. Allmaakaevandamise kao osakaal kaevandatud ja kasutuskõlbmatuks muudetud põlevkivivarust;
  2. Põlevkivi kaevandamisel tekkiva aheraine taaskasutamise osakaal;
  3. Maapõuest väljatud põlevkivivaru tonni kohta välja pumbatud vee kogus;
  4. Taaskasutatud põlevkivituha osakaal kogutekkest;

Lisaks eelnimetatud mõjunäitajatele hinnati ka karjäärides kaevandatud põlevkivikao osakaalu ning poolkoksi taaskasutust. Mõjuanalüüsi koostamisel vaadati üle kõik mõjunäitajatega seonduvad andmed ning viidi läbi intervjuud peamiste põlevkivisektoriga seotud ettevõtetega ning teadusasutustega, et saada parem ülevaade hetke olukorrast ja ka tuleviku perspektiividest.