Liigu edasi põhisisu juurde

Nitraatiooni ja taimekaitsevahendite võimalikud allikad nitraaditundliku ala põhja- ja pinnavees (2017)

Analüüsid
Vesi

Nitraaditundlik alaKäesolevas aruandes uuriti põhja- ja pinnaveest leitud pestitsiidi (glüfosaat ja selle derivaat AMPA) ja nitraatiooni võimalikke allikaid nitraaditundlikul alal (NTA).

Pestitsiidide ja nitraatiooni andmetena kasutati NTA põhjavee riikliku seire ning jõgede hüdrokeemilise seire
andmeid. Läbivalt on aruandes nimetud põhjavee mõõtmiskohti (kaevud, allikad, karstid) seirepunktideks ja pinnavee hüdrokeemia jaamasid seirejaamadeks.

Põhja- ja pinnavee pestitsiidi sisaldust uuriti seoses maanteede ja raudtee servade hooldustöödega ning karuputke tõrjega.

Põhja- ja pinnavee nitraatiooni sisaldust uuriti seoses metsade lageraielankide, turvasmuldade leviku, heitvee väljalaskude, põllumajandusloomade poolt eritatud (tekitatud) lämmastiku koguste, teraviljade ja teiste kasvuks rohket lämmastikväetist vajavate põllukultuuride kasvupindalaga ning Keskkonnainspektsiooni poolt registreeritud põllumajanduslike rikkumistega. Lisaks uuriti põhja- ja pinnavee nitraatiooni sisalduse ajalist dünaamikat aastasiseselt ja seoses sademetega.

Analüüsi tulemusena leiti:

  • NTA põhja- ja pinnavee nitraatiooni sisaldusel on olnud sõltuvus sesoonsusest ja sademetest.
  • Pinnavee nitraatiooni sisaldus on suurenenud viimasel dekaadil.
  • Suurenenud on pestitsiidijääkide esinemine ja piirnormide ületused seirepunktides võetud veeproovides.