Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 04.06.2024  /  Uuendatud: 02.07.2024

Sissejuhatus

Eestis toimuvate arendustööde tõttu avaldub suur surve metsamaa raadamiseks, mille tulemusel väheneb metsamaa pindala. Metsamaa raadamise mõju leevendamiseks kaardistati antud analüüsi käigus alad, mille puhul oleks võimalik kaaluda asendusmetsastamist või istandike rajamist. Kuna tegemist on maakasutusmuudatusega seotud otsusega, milles on tugev konkurents põllumajanduse ja looduskaitsega (pool-looduslikud kooslused), siis tuleb ka nende maakasutusviiside suhtes tasakaal leida. Sellega seoses tuleks asendusmetsastamise puhul lähtuda vajaduspõhisusest.

Kaardikiht on üles ehitatud selliselt, et kõrgema potentsiaali on saanud alad, kus huvide konflikte teiste valdkondadega võiks esineda kõige vähem või kus metsastamine omaks täiendavat positiivset mõju. Tegemist on üleriigilise analüüsiga, mistõttu võib esineda kaardistatud alasid, mis tegelikkuses metsastamiseks ei sobi. See on põhjustatud Eesti kaardiandmete detailsusest ja kvaliteedist ning nende masintöödeldavusest. Sellest tulenevalt tuleb kõikidel valitud aladel, enne reaalse metsastamise teostamist selle sobivus üle kontrollida.

 

Metoodika

Potentsiaalsete alade leidmiseks loodi keskkonda ja maahõivet iseloomustavad kaardikihid, kasutades järgnevas tabelis väljatoodud kaardikihte.

Iga loodud kaardikihi puhul määrati metsastamise perspektiivist potentsiaal vahemikus ‑100 kuni +100. Olukorras, kus oli tegemist välistava piirkonnaga, näiteks 1 kategooria kaitsealuse liigi kasvukohaga või ebasobiva kõlvikuga, näiteks mets – määrati objektile potentsiaaliks -10000. Sellisel juhul jääb kõikide kihtide kokku liitmisel ka mitme positiivse aspekti potentsiaalide kokku liitmisel lõplik hinnang negatiivne ja välistavad asjaolud ei nullita positiivsete poolt ära. Seda kasutatakse lõpus kaardikihi puhastamisel, kus negatiivse potentsiaali saanud alad välistatakse.

Täpsema metoodika leiab lehekülje lõppu lisatud analüüsi dokumendist, lisaks on seal ka kokkuvõte saadud tulemuste kohta. Täiendavalt on tulemusi ja vahekihte võimalik vaadata, laadides alla lehe lõppu lisatud kaardikihid.

Kasutatud kaardikihtide tabel
Kaardi nimetus Päringu kuupäev Allikas
Katastriüksused 14.09.2023 Maa-amet
Maakonnapiirid 09.02.2024 Maa-amet
Kõlvikud 17.02.2023 Keskkonnaagentuur (Maahõive kaardistus 2023)
Veekogud 17.02.2023 Keskkonnaagentuur (Maahõive kaardistus 2023)
ETAK Kõlvikud 03.02.2024 Maa-amet
ETAK Transport 03.02.2024 Maa-amet
Maardlate plokid 04.01.2024 Maa-amet
ELME2 seisund   Keskkonnaagentuur (ELME projekt)
ELME2 baaskaart   Keskkonnaagentuur (ELME projekt)
Kaitsealused alad ja objektid  26.10.2023 Keskkonnaagentuur (EELIS, tabeli väljavõte)
Kaitsealused liigid (1, 2, 3 – kategooria ja kategooriata liigid) 05.09.2023 Keskkonnaagentuur (EELIS, tabeli väljavõte)
Natura elupaigad 20.10.2023 Keskkonnaagentuur (EELIS, tabeli väljavõte)
Pärandkultuuri objektid 30.08.2023 Keskkonnaagentuur (EELIS, tabeli väljavõte)
Tundlikud alad 31.08.2023 Keskkonnaagentuur (EELIS, tabeli väljavõte)
Vääriselupaigad 30.08.2023 Keskkonnaagentuur (EELIS, tabeli väljavõte)
Ürglooduse objektid 30.08.2023 Keskkonnaagentuur (EELIS, tabeli väljavõte)
Detailplaneeringud 08.02.2024 Planeeringud.ee (WFS)
Väärtuslikud maastikud 16.10.2023 Planeeringud.ee (WFS)
Väärtuslikud põllumaad 17.10.2023 Planeeringud.ee (WFS)
PRIA põllumassiivid 17.10.2023 Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Väärtuslikud püsirohumaad (10+ aastat) 23.02.2024 Maaelu Teadmuskeskus
Rail Baltic trass   Rail Baltic
Maaparandussüsteemide maa-alad 16.02.2024 Põllumajandus- ja toiduameti kaardirakendus

Tulemused

Kasutatud metoodika alusel leiti, et asendusmetsastamiseks potentsiaalseid alasid võiks olla kokku 79745 ha ulatuses, millest 55,5% ehk 44237 ha moodustavad rohumaad, 44,2% ehk 35273 ha põllumaad ning jäätmaad, karjäärid, aianduslikud maad ja haljasalad moodustavad kokku 0,3% ehk 236 ha. Omandivormi alusel paiknevad 87,2% ehk 69579 ha sobivatest aladest eramaadel. Riigiomandi aladega kattub on 10,3% ehk 8251 ha leitud aladest.

Tulemuste mugavamaks vaatamiseks on loodud järgnev Tableau vaade. Kaardikihi suuruse tõttu võib olla rakendus aeglane, mistõttu võib laadimine võtta aega. Maakondade kaupa on võimalik vaadata ka konkreetseid leitud alasid. Selleks vajutada maakonnal ning seejärel avanenud aknal oleval tekstis "Detailne vaade". Detailses vaates on võimalik uurida kaardistatud alasid lähemalt ning leitud alasid vastavalt pindalale, potentsiaalile, omandivormile filtreerida. Konkreetse ala puhul on võimalik alasid veel täiendavalt omandivormi ja kõlviku järgi filtreerida.

Kui vaatate järjest mitut erinevat maakonda, siis teist korda detail vaatesse minnes tuleb õige asukoha näitamiseks vajutada kaardi vasakul üleval nurgas oleval nupul "Zoom home". Tableau vaate üleval on nähtaval ka mõlema lehekülje aknad "Eesti vaade" ja "Detail vaade". Ülevalt detailsele vaatele minnes kuvatakse kaarte ainult siis, kui "Eesti vaates" on maakond aktiveeritud.