Liigu edasi põhisisu juurde

2022. aasta põhjaveevarud ja -bilanss

Põhjaveevaru on vee kogus, mida lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks tagatud põhjavee hea seisundi säilimine.

Põhjaveevaru tuleb piirkonnas hinnata juhul, kui veehaardest võetav põhjaveekogus ületab ööpäevas 500 m3. Põhjaveevaru uuringu aruanded vaatab läbi ja esitab kliimaministrile kinnitamiseks põhjaveekomisjon. Keskkonnaagentuur koostab Eesti põhjaveevarude bilanssi, kus on välja toodud kehtestatud põhjaveevarud, veevõtt nende varude piires ning kasutamiseks olev vaba põhjaveekogus. Lisaks esitatakse aruandes kehtestatud põhjaveeveevarud, -veevõtt ja –veevõtu muutused maakondade ning põhjaveekogumite piires.

Põhjaveevõtt Eestis 2022. aastal

Joogi- ja olmeveevõtu maht on püsinud ja püsib endiselt stabiilsena. 2022. aastal tarbiti Eestis põhjavett joogi- ja olmeveena kokku 126 647 m3/d (2021. aastal 127 172 m3/d). Kõige suuremat tõusutrendi on märgata mineraalveevõtu osas, mis on oma kategoorias jõudnud ajaloo rekordtasemele: kokku pumbati 2022. aastal ligikaudu 89 m3 mineraalvett ööpäevas.

Kaevandused ja karjäärid

Eesti kaevandustest ja karjääridest ärajuhitud põhjavee kogused on suurenenud, kuid mitte oluliselt - aastataguse perioodiga võrreldes 2%. 2022. aastal juhiti Eesti kaevandustest ja karjääridest kokku põhjavett ära koguses 189 851 845 m3, mis teeb keskmiselt 520 142 m3 ööpäevas.

Kokkuvõtteks

2022. aasta andmetele tuginedes võib kokkuvõtvalt järeldada, et põhjavee tarbimine kõigis alamkategooriates (joogi- ja olmevesi, mineraalvesi, ärajuhitud põhjavesi) on võrreldes aastatagusega kerges tõusutrendis. Samas põhjavee tarbimine joogi- ja olmeveena  põhjavee koguselisele kvaliteedile ohtu ei kujuta, kuna kehtestatud põhjaveevarud on suuremad kui põhjaveevõtt nende varude piires.

Kasutatud lühendid
m3/d – kuupmeetrit ööpäevas

 

 

 

 

Avaldatud: 08.05.2023  /  Uuendatud: 02.04.2024