Liigu edasi põhisisu juurde
Keskkonnanäitajad

2020. aastal koostas Eesti Geoloogiateenistus Eesti põhjaveekogumite seisundite hinnangu [1], mille tulemuste põhjal paigutus 74% Eesti põhjaveekogumitest heasse seisundisse (nendest heas, kuid ohustatud seisus oli 43%) ning 26 % põhjaveekogumitest oli hinnatud halba seisundisse (joonis 1). 

Põhjaveekogumite hea seisundi saavutamise eesmärgid on täpsemalt kirjas Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/60/EÜ. 

Halvas koondseisundis olevad põhjaveekogumid (kaardil punasega) ning heas, ohustatud ja halvas koonseisundis olevate põhjaveekogumite protsent-jaotus
Joonis 1. Halvas koondseisundis olevad põhjaveekogumid (kaardil punasega) ning heas, ohustatud ja halvas koondseisundis olevate põhjaveekogumite protsent-jaotus. 

 

Põhjaveekogumite seisundi hindamise metoodika erinevad testid on detailsemalt välja toodud siin  ning põhjaveekogumite keemilise ja koguselise seisundi hinnangu koondtulemuste Exceli tabel on alla laetav siit

Põhjaveekogumite halba seisundit põhjustavad indikaatorid

Põhjavee halba keemilist seisundit põhjustavad väga erinevad indikaatorid, näiteks: Kirde-Eestis on probleemiks kloriid- (Cl), ammoonium- (NH4) ja sulfaatiooni (SO4) kontsenratsiooni kasvutrendid (joonis 2 ja 3). Ida-Viru põlevkivibasseini seirekaevudest on mõõdetud kõrgemad keemilise hapnikutarbe (KHT) näidud ning 1-aluseliste fenoolide kontsentratsioonid ületasid mitmel pool neile kehtestatud läviväärtust. Samuti vajab edasist uurimist baariumi (Ba) sisalduse kasvutrend  sealses põhjavees. Lääne-Eestis Matsalu piirkonnas on probleemiks KHT suurenenud näidud, mis viitab orgaanilise aine lubatust kõrgemale sisaldusele põhjavees. Kesk-Eestis Pandivere piirkonnas tuleneb põhjavee halb keemiline seisund põhiliselt nitraatide (NO3), pestitsiidide ning naftasaaduste kõrgenenud näitude tõttu.

Erinevate saasteainete kasvutrendide põhjused võivad olla väga erinevad. Ühelt poolt võib tegu olla looduslikult esineva nähtusega, näiteks Kambriumi-Vendi Voronka sügavad põhjaveekihid võivad seguneda soolasemate veekihtidega, mille tulemuseks on kloriidioonide kontsentratsiooni tõus põhjavees. Samas põhjustab intensiivne põhjavee väljapumpamine rannikualadel põhjaveetaseme ulatuslikku alanemist, mis omakorda soodustab igasuguse soolase vee sissetungi põhjavette (sh. merevesi). Erinevad orgaanilised ühendid võivad olla looduslikku päritolu, näiteks NH4 ja SO4 ja KHT kõrgemad näitajad põhjavees võivad tuleneda põhjavee anaeroobsest keskkonnast (PVK 6 ja PVK 7) või piirkonnas paiknevatest soovetest. Seetõttu on nende ühendite puhul sageli raske tuvastada imimmõju ulatust põhjavee kvaliteedi näitajatele. Teiselt poolt võivad orgaaniliste ja anorgaaniliste (NO3, fenoolid, pestitsiidid ja nende laguproduktid) ühendite indikaatornäitajate tõus viidata intensiivsele põllumajandusele näiteks Kesk-, Kagu- ja Lõuna-Eesti Kesk-Devoni piirkonnas, kus põhjaveekihid on kas karstunud või paiknevad maapinnale liiga lähedal ning on seetõttu saasteainete leviku suhtes kaitsetud. 1-aluseliste fenoolide sisalduse probleem põhjavees näib lahenevat koos saastunud alade korrastamisega ning täpsema määramismetoodika kasutuselevõtuga (mis eristab inimtekkelised fenoolid looduslikest humiidainetest või muudest sarnastest ainetest). Pestitsiidide piirväärtusi ületavad sisaldused põhjavees on seni küllalt harvad. PVK 24 seisundi halvaks hindamine viie aasta jooksul kogumist kogutud kolme piirväärtust ületava veeproovi alusel on madala usaldusväärsusega ja kordusuuring enamatest vaatluspunktidest ei pruugi 34,4% põhjaveekogumi saastumist pestitsiididega kinnitada.

Kokkuvõtvalt on põhjavee keemilise seisundi hindamine sageli üsna keeruline protsess, mis nõuab põhjavett mõjutavate erinevate mudelite (põhjavesi, pinnavesi, põhjavee looduslik foon, inimmõju, hüdrogeoloogia etc.) hindamist pikema ajajoone jooksul.

Põhjavee halba koguselist seisundit põhjustasid Ordiviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum, sest selle põhjaveetase on ulatusliku põlevkivi kaevandusvee väljapumpamise tõttu alandatud. Antud kogumi looduslik ressurss on neli korda väiksem, kui sealt võetav põhjavee kogus. Tulemus on aga oodatav ja püsib seniks kuni põlevkivi kaevandamine jätkub. Samuti on maapinnalähedane Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum halvas seisundis, kus veehaaretest võetav suur vee kogus alandab põhjaveest sõltuvaid piirkonna Martiska ja Kuradijärvede veetasemeid. Teistes Eesti piirkondades on põhjaveekogumite koguseline seisund hea.

Halvas seisundiklassis olevate põhjaveekogumite summaarkokkuvõte:

PVK 2: Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum 
Halb keemiline seisundi hinnang põhines testide 1,2 ja 5 tulemuste põhjal:

Seisundi koondhinnang:

Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogum

Koguseline seisund

Hea

Keemiline seisund

Halb

Seirekaevude aastakeskmiste kloriidide sisaldused üle 75% läviväärtustest;

Kloriidide sisalduse muutustes esineb tõusutrend.

Märkus: Põhjaveekogumi klooridele seatud läviväärtus on 250 mg/l. Põhjaveekogum on kaitstud maapinnalt lähtuva reostuse eest ning põhjaveekogum ei mõjuta pinnaveekogumeid ja põhjaveest sõltuvaid maismaaökosüsteeme.

Kloriidide sisalduse ajaline muutus põhjaveekogumis 2014-2019 jooksul
Joonis 2. Kloriidide sisalduse ajaline muutus põhjaveekogumis 2014-2019 jooksul [1]

 

PVK 6: Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum 
Halb keemiline seisund tulenes üldkeemia testi 1 tulemuste põhjal:

Seisundi koondhinnang:

 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum

Koguseline seisund

Hea

Keemiline seisund

Halb

Ammooniumiooni, keemilise hapnikutarve ja 1-aluseliste fenoolide summa kõrged näidud;

Inimmõju kõrgete NHja KHT näitude osas pole tõendatud;

1-aluseliste sulfaatide summa ületab saasteainetele kehtestatud läviväärtust;

Sulfaatide keskmine sisaldus alla läviväärtuse, tõusutrend puudub.

Testi 3 põhjal on PVK 6 ohustatud Ba sisalduse tõttu lähtuvalt pinnaveekogumite seisundist. Ba sisalduse seos inimmõjuga ebaselge.

Märkus: Järgmiseks aruandeperioodiks tuleks välja selgitada NH4 ja KHT kõrgete sisalduste ja nende tõusutrendide esinemise põhjused. Samuti tuleks uurida Ba tekkepõhjusi nii põhjaveekogumis kui ka põhjaveekogumiga seotud pinnavees. Juhul kui Ba allikaks on inimtegevus, tuleb kehtestada Ba läviväärtus lähtuvalt mõjust pinnaveekogumitele. 

NH4 sisalduse ajaline muutus seirekaevus 19028 vaatlusperioodi (2014-2019) jooksul
Joonis 3. NH4 sisalduse ajaline muutus seirekaevus 19028 vaatlusperioodi (2014-2019) jooksul [1]

 

PVK 7: Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum

Halb keemiline seisund tulenes üldkeemia testi 1 tulemuste põhjal ning koguseline seisund testide 6 ja 7 tulemuste põhjal. Test 8 andis põhjaveekogumile ohustatud hinnangu (Ba sisalduse tõusust lähtuvalt).

Seisundi koondhinnang:

 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum

Koguseline seisund

Halb

1. Test 6 põhjal ületab põhjavee ärastus põlevkivikaevandustest looduslikku põhjaveeressurssi;

Suur veevõtt mõjutab piirkonnas paiknevaid pinnaveekogusid, mille äravool sõltub põhjaveest.

Keemiline seisund

Halb

Saasteainete läviväärtuste ületamised:

SO4 (250 mg/l) – neljas seirekaevus + tõusutrend;

NH4 (0,5 mg/l) – kolmes seirekaevus;

1-aluseliste fenoolide summa (1 µg/l) – kolmes seirekaevus;

KHT – seitsmes seirekaevus + tõusutrend.

 Ba sisalduse tõttu ohustatud seisund põhjaveega seotud pinnaveekogudes.

Märkus: Järgneva aruandeperioodi vältel peaks siiski selgitama piirkonnas esineva Ba probleemi (vaata selgitust PVK 6 juures) ning KHT tõusutrendi põhjusi. Täpsemat selgitust vajab ka põhjaveevõtust tingitud muutuste olulisus pinnaveekogumitele ning välja tuleb töötada selle mõju usaldusväärseks hindamiseks vajalik seiresüsteem.

PVK 11: Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum
Halb keemilise seisundi hinnang tulenes testide 1 ja 5 tulemuste põhjal:

Seisundi koondhinnang:

 

Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum

Koguseline seisund

Hea

Keemiline seisund

Halb

Keemilise hapnikutarbe väärtuste kasvutrend + väärtused püsivalt üle lubatud piirväärtuse (5 mg/l O2)

Märkus: Uue aruandeperioodi vältel on vaja selgitada kõrge KHT näitude ning tõusutrendide põhjused. Lõhelised ja karstilised veekihid, keskmiselt veerikkamad.

PVK 15: Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas 
Halb keemilise seisundi hinnang tulenes pinnavee testi 3 tulemuste põhjal:

Seisundi koondhinnang:

 

Siluri- Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas

Koguseline seisund

Hea

Keemiline seisund

Halb

Nitraatide sisaldused üle läviväärtuse + kasvutrend;

Pestitsiidide, naftasaaduste sisaldused üle lävi- või piirväärtuse;

Märkus: Test 3 põhjal on põhjaveekogumi toitest pärinev lämmastik võib mõjutada sellest sõltuvate vooluveekogumite seisundit; Hinnangu usaldusväärsus madal, kaasajastada tuleks jõgede põhjavee toite osakaalud ning põhjavee seirekaevude ja jõgede seosed.
 

PVK 24: Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas 
Halb keemilise seisundi hinnang tulenes üldkeemia testi 1 tulemuste põhjal. Põhjaveekogum hinnati ohustatud seisundiks pinnavee testi 3 tulemuste põhjal.

Seisundi koondhinnang:

 

Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas

Koguseline seisund

Hea

Keemiline seisund

Halb

NH4 sisaldusele kehtestatud piirväärtused (0,5 mg/l) ületatud kahes seirekaevus;

Pestitsiidide 6 aasta keskmised sisalduse üle lubatud piirväärtuse, saasteainete leviku mõjuulatus üle 20% põhjaveekogumi pindalast.

 

PVK 27: Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum
Põhjaveekogum on halvas keemilises (Test 1 ja 3) ja koguselises seisundis test 7 tulemuste põhjal:

Seisundi koondhinnang:

 

Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum

Koguseline seisund

Halb

SO4 kehtestatud läviväärtus (100mg/l) ületatud ühes seirekaevus;

KHT piirväärtus (5 mgO2/l) ületatud viies seirekaevus;

Põhjaveekogumis ei esine pestitsiidide ja muude orgaaniliste ainete piirväärtuste ületamisi;

NHja KHT kõrgendatud sisaldused ületavad saasteainetele kehtestatud piirväärtuse ning esineb üldine kasvutrend.

Keemiline seisund

Halb

Tõendatud põhjaveekogumi veevõtu negatiivne koguseline mõju põhjaveekogumist sõltuvatele pinnaveekogudele.

KHT sisalduse ajaline muutus põhjaveekogumis 2014-2019 jooksul
Joonis 4. KHT sisalduse ajaline muutus põhjaveekogumis 2014-2019 jooksul [1]

 

nh4  sisalduse ajaline muutus põhjaveekogumis 2014-2019
Joonis 5. NH4 sisalduse ajaline muutus põhjaveekogumis 2014-2019 jooksul [1]

 

PVK 31: Kvaternaari Prangli põhjaveekogum 
Põhjaveekogumi halb keemiline seisundi hinnang tulenes üldkeemia testi 1 tulemuste põhjal:

Seisundi koondhinnang:

 

Kvaternaari Prangli põhjaveekogum

Koguseline seisund

Hea

Keemiline seisund

Halb

Keemilise hapnikutarbele kehtestatud piirväärtused (5 mgO2/l) ületatud, esineb kasvutrend;

Seirekaevude pH väärtused jäävad pisut allapoole soovituslikku intervalli (6-9).

KHT väärtuste ajaline muutus vaatlusperioodi 2014-2019 jooksul
Joonis 6. KHT väärtuste ajaline muutus vaatlusperioodi 2014-2019 jooksul [1]

 

Viited:

[1]  Marandi, A., Karro, E., Osjamets, M., Polikarpus, M., Hunt, M. 2020. Eesti põhjaveekogumite seisund perioodil 2014-2019. EGF 9416. Eesti Geoloogiateenistus, Rakvere.

 

Avaldatud: 09.04.2023  /  Uuendatud: 11.04.2023