Liigu edasi põhisisu juurde
Uuringud ja aruanded
Andis välja Kliimaministeerium  /  Koostas Eesti Maaülikool Avaldatud: 12.03.2024

Pestitsiidide põllumajanduslik kasutamine on viimastel aastakümnetel olnud maailmas kasvutrendis ja ulatus 2020. aastal hinnanguliselt ligi 3 miljoni toimeaine tonnini aastas, mis rahalises vääringus oli üle 41 miljardi ameerika dollari. Ligi poole sellest moodustasid herbitsiidid ehk umbrohutõrjevahendid.

Pestitsiidide sisalduse piirväärtus Euroopa Liidu riikide põhjavees on reguleeritud põhjaveedirektiiviga (2006/118/EC), mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest ning selle lisas I on määratud pestitsiidide toimeainete, sealhulgas nende asjakohaste metaboliitide, lagunemis- ja reaktsioonisaaduste piirväärtuseks 0,1 µg/ L ning pestitsiidide summa piirväärtuseks 0,5 µg/L. Eestis on see direktiivi norm üle võetud põhjaveekogumite määrusesse nr. 48 § 9 lõiked 1 ja 2.

Käesoleva uuringu eesmärgiks on kindlaks teha toimeaine kloridasooni ja selle laguprodukti kloridasoon-desfenüüli võimalik keskkonda sattumise teekond. Uuringu tulemusena saadakse vastus küsimusele, millisest allikast pärinevad pinna- ja põhjaveest leitud kloridasooni ja kloridasoon-desfenüüli jäägid. Tulemuste põhjal saab anda hinnangu, kas ja millisel moel on võimalik vähendada kloridasooni sattumist veekeskkonda, mis aitab täita veeseadusest tulenevaid üldisi veekaitselisi eesmärke.

Märksõnad: pestitsiid, põllumajandus, herbitsiid, keskkonnakaitse, põhjavesi, veekaitse