Liigu edasi põhisisu juurde
Kaardilood
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 19.09.2023  /  Uuendatud: 12.06.2024

Mullaseire ülesanne on selgitada ja mõista muldades toimuvate looduslike tingimuste põhjustatud muutuste iseärasusi ning jälgida inimtegevusest tuleneva mõju mullastikule. Muld on oluline looduse hüvede pakkuja, millega kaasneb ökosüsteemide toimimise ning toiduohutuse ja toiduga kindlustamise tagamine. 

Riikliku keskkonnaseire programmi raames seiratakse muldi mulla-, metsa- ning kompleksseire allprogrammides. Mullaseireks rajatakse seirealale mullakaeved mullaprofiili kirjeldamiseks ning kogutakse proovid keemilisteks ja füüsikalisteks analüüsideks.  

Olulisteks mulla seisundi iseloomustavateks näitajateks on mulla tihenemine ning raskmetallide ja taimekaitsevahendite jääkide sisaldus. Tähtis kvaliteediseisundi koondnäitaja on ka mulla orgaanilise süsiniku varu, mis aitab võidelda kliimamuutustega ja elurikkuse kaoga.

Mullaseires keskendutakse enamlevinud põllumuldadele: seires on 30 põllumulda ja võrdluseks 6 metsamulda. Metsaseire eesmärgiks on koguda laiaulatuslikult andmeid metsade seisundi, sh metsamuldade kohta ning seiret teostatakse kokku 107 alal. Kompleksseire mullaseire võimaldab hinnata kauglevi teel mulda jõudvate saastainete koguseid ja analüüsida nende mõju mulla- ja metsaökosüsteemi seisundile. Kompleksseireks on rajatud seirealad Vilsandile ja Saarejärvele. 

Mullaseire peab tagama muldkatte hea talitusliku seisundi püsimajäämise kogu Eesti ulatuses. Tähtis on viljakate muldade säilitamine ning ehituslikuks ja muuks mulda kahjustavaks tegevuseks vähemväärtuslike piirkondade valimine.  

Euroopa Komisjon avaldas 5. juulil 2023 ettepaneku Euroopa Liidu mullaseire direktiiviks. Algatus loob tingimused muldade jätkusuutlikuks kasutamiseks ja ohjab muldade seisundi halvenemise.

 

Rohkem mulla ja maahõive teemal saad lugeda mulla ja maahõive teemalehelt

Kaardiloo suures aknas kuvamiseks, jagamiseks jm toiminguteks vaata kaardilugu SIIT.

Märksõnad: muld, põllumaa, põllumullad, keskkonnaohtlikkus, mulla viljakus, mulla tervendamine, kaitsemeetmed, veerežiimid, maakasutus, kõlvik, metsamullad, metsaseire, maismaaökosüsteem, kompleksseire, saasteaine, mullaproovid, mullakihid.