Liigu edasi põhisisu juurde

Mereseire on üks kaheteistkümnest riikliku keskkonnaseire  allprogrammist. Selleks, et saada ülevaade riigi merekeskkonna seisundist ja selle pikaajalistest muutustest ja täita teisi õigusaktidest tulenevaid eesmärke, on mereseire jagatud järgmisteks tegevusteks:

  • rannikumere seire (ökoloogilise seisundi ülevaateseire1 ja võõrliikide seire);
  • avamere seire (avamere sesoonne seire ja Ferrybox seire2);
  • merekeskkonna ohtlike ainete seire (keemilise seisundi ülevaateseire3);
  • mere kaugseire;
  • rannikumere ja mererannikute hüdromorfoloogiline seire.

Tuginedes riikliku mereseire andmetele hinnatakse merekeskkonna seisundit, kujundatakse veepoliitikat, langetatakse otsuseid ja tehakse prognoose.

Seireandmed edastatakse iga-aastaselt Euroopa Keskkonnaametile  (EEA, European Environmental Agency) ja Helsingi Komisjonile  (HELCOM, Helsinki Commission). Andmed Euroopa Keskkonnaametile edastatakse läbi andmete keskse hoiukoha EIONET ’i (European Environment Information and Observation Network). Veeinformatsiooni süsteemi (WISE) alt on leitavad edastatud mereandmed - WISE-2  (rannikumere bioloogia andmed), WISE-6  (merevee kvaliteet). HELCOM-ile edastatakse andmeid läbi ICES  (The International Council for the Exploration of the Sea) mereandmete portaali ICES Marine Data Portal .  

Raporteeritud andmete põhjal antakse välja pidevalt EEA ja HELCOM (analüüsi)raporteid, mis võimaldavad saada koondülevaadet merekeskkonna seisukorrast lokaalsel ja regionaalsel tasandil.

Seotud viited:

1 Pinnaveekogumi ökoloogiline seisund näitab veeökosüsteemide struktuuri ja funktsioneerimise kvaliteeti. Pinnaveekogumi (sh rannikuveekogumi) ökoloogiline seisundiklass määratakse seda kogumit iseloomustavate bioloogiliste kvaliteedielementide ning bioloogilisi kvaliteedielemente toetavate füüsikalis-keemiliste ja hüdromorfoloogiliste kvaliteedielementide järgi.

2 Hüdroloogilised pidevmõõtmised parvlaevalt kasutades sellele paigaldatud seireaparatuuri.

3 Pinnaveekogumi keemiline seisund näitab ohtlike ainete ja muude saasteainete sisaldust pinnavees. Pinnaveekogumi või territoriaalvee keemilist seisundit iseloomustavad kaks seisundiklassi – hea (pinnaveekogumi mitte ühegi keemilise kvaliteedinäitaja väärtus ei ületa «Kemikaaliseaduse» § 12 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud piirnorme) ja halb (ühe või mitme pinnaveekogumi keemilise kvaliteedinäitaja väärtus ületab «Kemikaaliseaduse» § 12 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud piirnorme).

Avaldatud: 08.05.2023