Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja  /  Koostas Keskkonnateabe Keskus Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 18.04.2023

Jäätmekäitluse ülevaadeSee väljaanne pakub kokkuvõtet aastatel 2008– 2010 Eestis käideldud jäätmeliikidest ja kogustest. Ülevaade on koostatud ettevõtete jäätmearuannete põhjal.

2008.–2009. aasta jäätmearuandlus toimus vastavalt keskkonnaministri 23. detsembri 2004. aasta määrusele nr 138 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” (RTL 2005, 3, 11). 2010. aastal tunnistati määrus kehtetuks ning alates 15. jaanuar 2010 hakkas seda asendama uus sama pealkirjaga keskkonnaministri määrus nr 1 (RTL 2010, 4, 61). Põhimõttelisi muudatusi andmete koosseisus seejuures ei toimunud, mis tähendab, et ülevaate arvread on võrreldavad kõikide aastate lõikes.

Jäätmete liigitamise ja kodeerimise aluseks on „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” (kehtestatud Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. aasta määrusega nr 102; RTI, 2004, 23, 155). Seoses Euroopa Liidu jäätmete raamdirektiivi 2008/98/EÜ sätete ülevõtmisega Eesti jäätmeseadusesse 2011. aasta novembris on praeguseks muutunud ka mõned ülevaates kasutatavate terminite definitsioonid („tootja”, „taaskasutamine”, „kõrvaldamine”). Selles väljaandes on need terminid esitatud siiski vastavuses jäätmeseaduse selle versiooniga, mis kehtis ülevaates käsitletavatel aastatel.

Jäätmearuannete töötlemiseks ja koondaruannete koostamiseks kasutati veebipõhist jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS). Aruanded kooskõlastati ja kinnitati Keskkonnaametis