Liigu edasi põhisisu juurde

19.07.2024

Kalanduse sektsiooni on täiendatud kihtidega avalikult kasutatavad vooluveekogud ja avalikult kasutatavad järved. Kajastatud on veeseaduse § 23 nimetatud avalikud veekogud ja veeseaduse § 24 alusel kinnitatud avalikult kasutatavate veekogude nimekirjas loetletud veekogud. Kihid on informatiivsed ning visuaalseks abivahendiks veekogudel liikujatele ja kalastajatele.

Veekogu avalik kasutus on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine ning viibimine kallasrajal. Veekogusid, mida antud kihil ei kajastu, võib kasutada üksnes omaniku loal. Luba veekogu avalikuks kasutuseks eeldatakse olevat, kui veekogu ei ole piiratud ega tähistatud keelavalt.

Samasse sektsiooni on tõstetud kaardikiht Peipsi järve osad, millel on kujutatud kalapüügi eeskirjas välja toodud Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve piirid.

Avalikult kasutatavad veekogud

Üleujutusohuga alade sektsiooni on lisatud üleujutusega seotud riskipiirkondade uue perioodi kiht. Üleujutusega seotud riskipiirkonnad on tiheasustusalad, kus esineb oluline üleujutusega seotud risk, millega kaasneb kahjulik mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele. Kihil kajastub info riskipiirkonda jäävate oluliste objektide arv ning pindalad.

Riskipiirkonnad

 


14.06.2024

Katastrikaardi ja haldusjaotuse sektsiooni on tänasest lisatud kihid - omavalitsused merega ja maakonnad merega, kus piirid ulatuvad merealale ning Peipsi järve ja Võrtsjärve.

Lisaks senisele üldplaneeringu tiheasustusaladele on lisatud kaardikiht EHAK tiheasustusalad, mis sisaldab EHAK asustusüksuste tiheasustusalasid.

Maakonnad merega

 


24.05.2024

Seni ainult ametnikuvaates kuvatud Natura elupaikade kaardikiht on nüüdsest ka avalikult nähtav. Leiad kihi sektsioonist Looduse kaitse  -> Elupaigad

Elupaigad

 


06.05.2024

Kaardirakendusse lisatud uus jaotus - Välisõhk, kuhu on lisatud heiteallikate kaardikiht. Kihil on aktiivsed keskkonnalubadega heiteallikad, milles toimuva tegevuse tagajärjel paisatakse välisõhku saasteaineid. Heiteallikal infopäringuga klikkides saab otse keskkonnaotsuste infosüsteemi (KOTKAS) vastavale loale liikuda.

Heiteallikad

Tänasest on lisandunud uus jaotus - Vesi -> Üleujutusohuga alad, kuhu on koondatud seni juba Maa-ameti kaardirakenduses kuvatud üleujutusohuga seotud riskipiirkonnad ning üleujutuse tõenäosusstsenaariumid nii riskipiirkondades kui rannikualal väljaspool riskipiirkondasid. Ranniku üleujutususohuga alad on modelleeritud 2023. aastal Keskkonnaagentuuris.

Üleujutusohuga alad

 


19.04.2024

Senine paisude kaardikiht on jagatud kaheks, eristamaks töötavaid ning hävinud ja likvideeritud paisusid. Endiselt on eristatud kalapääsuga ja ilma kalapääsuta paisud ning infopäringuga saab paisude kohta täiendavat infot, mh näeb paisutuskõrgust ja keskkonnakaitseloa viidet.

Paisud

Saarte andmeid täiendatud ümbermõõdu ning suurima ja keskmise kõrguse infoga.

Saared

 


28.03.2024

Veekaitseliste kitsenduste sektsiooni on lisandunud mererannal korduva üleujutusega ala kiht. Kihti tuleb kasutada täiendavalt koos veekogude veekaitsevööndi, ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi kihtidega, sest need koosnevad üleujutatavast alast ning konkreetse vööndi enda laiusest.

Korduv üleujutus

Metsa sektsioonis on avalikustatud surnud puude kiht, mille koostamiseks kasutatud tehisaru ning sisaldab kaugseire andmete alusel tuvastatud surnud puid.

Surnud puud

Uuenenud on meresaarte kaardikiht vastavalt Maa-ameti uuele rannajoone kaardistusele.

 


07.02.2024

Juhul kui kaardil ära eksid kaardil, siis nüüdsest saab nupuvajutusega tagasi avavaatesse

Vii avavaatesse

Asukohta aitavad tuvastada ka Maa-ameti asustusüksuste, linnade, omavalitsuste ja maakondade kaardikihid sektsioonis Katastrikaart ja haldusjaotus. Lisaks haldusjaotusele lisasime samasse sektsiooni ka tiheasustusalade kaardikihi.

katastrikaart ja haldusjaotus

 


04.01.2024

Uuendatud on jahipiirkondade andmestiku kuvamist ja otsingut, võimaldades otsida asustusüksuse järgi. Varasemalt sai asukohta filtreerida ainult küttimisstatistika arvestamise maakonna järgi.
 

  Teadete arhiiv


  Kaardirakenduse teated 2023

  05.12.2023

  Lihtsustamaks põhjaveega seonduva info leidmist koondati Vesi sektsioonis kõik põhjaveega seonduvad kihid ühe ploki alla. Lisaks lisatud põhjavee kaitstuse kaardikiht (1:50 000).
   


  16.11.2023

  Tänasest muutus kaardirakenduse infopäringu toimimine. Enam ei pea päringu tegemiseks sisse lülitama info-nuppu, vaid infopäring on alati aktiivne, lihtsalt aktiveeri huvi pakkuv kaardikiht ja kliki kaardil. Lisavõimalusena on võimalik pärida suurema piirkonna seest. Selleks aktiveeri tööriist ning joonista ristkülik 

  Lisandunud on võimalus kaardivaadet kasutada täisekraanirežiimil

  Kaardirakenduses on mitmeid kaardikihte, mille nägemiseks peab kaardil sisse suumima. Nende kihtide puhul saab kasutaja nüüd sisselülitamise hetkel vastava teavituse "Valitud kihi nähtavusulatus sõltub suumiastmest"


  01.08.2023

  Lisatud on uus kaardikiht - järve osad. Kihil on Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve piirid vastavalt kalapüügi eeskirjale. Leitav sektsioonis Vesi > Veekogud. Vesikondade ja alamvesikondade kihtide infopäringut täiendatud pindala veeruga. RMK kooreüraski kaardikihti on nüüd võimalik alla laadida

   


  10.07.2023

  Tänasest on võimalik kaardikihte alla laadida lisaks SHP ja GeoJSON formaadile ka Mapinfo TAB formaadis. Kihtide alla laadimiseks kasuta kihi nime kõrval ikooni 


  30.06.2023

  Lisatud märgistuse puhastamise funktsioon, mis on kasutatav olukorras, kui kaardil on teise värviga esile tõstetud otsingutulemused 

   

  Täiendatud infopäringut selliselt, et kaardile visualiseeritakse infopäringu ulatus, vastavalt kas ühekordse klikiga tehtud punkt, või joonistatud ristkülik. Uut päringut tehes kustutatakse eelmine.

  Kaardikihtidesse lisatud Eesti looduse infosüsteemis hallatavate riikliku keskkonnaseire seirejaamade andmestik, mis jagatud programmide kaupa kihtideks. I ja II kaitsekategooria liikide seirega seotud jaamade asukohti näeb ainult ametnikurollis sisse loginud kasutaja.