Liigu edasi põhisisu juurde
Keskkonnanäitajad

Näitaja väljendab olmejäätmete aastast tekkekogust kilogrammides inimese kohta ning SKP suhtelist muutust ja seost olmejäätmete tekkega.

Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmed (alamkood 20) moodustavad alla 3% kogu jäätmetekkest. Aastatel 2000-2021 tekkis ühe elaniku kohta keskmiselt 344 kg olmejäätmeid. Kõige väiksem oli olmejäätmete teke aastatel 2010-2013, keskmiselt 288 kg inimese kohta ning üheks põhjuseks oli nende aastate tagasihoidlikum majanduskasv. Alates 2014. aastast on olmejäätmete teke suurenenud, saavutades 2021. aastal sama taseme nagu aastatel 2006-2008, kus olmejäätmeid tekkis veidi üle 390 kg inimese kohta .

SKP suhteline muutus olmejäätmete tekkega võrreldes näitab, et jäätmetekke kasv on olnud majanduskasvust väiksem, seega on eestimaalased olnud mõistlikud tarbijad. Samas on olmejäätmete vähenemine mõneti ka näiline ja tingitud olmes tekkivate pakendijäätmete liigiti kogumise edenemisest. Liigiti kogutud pakendijäätmed kajastuvad jäätmearvestuses eraldi jäätmegrupina, mistõttu jäävad need selle näitaja hulgast välja, kuigi tekivad valdavalt olmes. Alates 2010. aastast on olmejäätmete liigiti kogumine olnud keskmiselt 57 kg inimese kohta aastas ehk 18% tekkest. Stabiilsus näitab, et teatud tulemuslikkus liigiti kogumisel on saavutatud, kuid olmejäätmete ringlussevõtu oluliseks suurendamiseks, mille eelduseks on liigiti kogutud olmejäätmete osakaalu tõus, tuleb kõvasti pingutada ja luua läbimõeldud ning süsteemne lahendus. Euroopa Liidu liikmesriikidel on kohustus aastaks 2025 võtta ringlusesse 55% tekkivatest olmejäätmetest.

Liigiti koguti 2021. aastal vaid 39 protsenti olmejäätmetest, ülejäänud koguti kokku segaolmejäätmetena. Viimasel viiel aastal koguti enim liigiti paberi- ja kartongijäätmeid (26%), biolagunevaid köögi-ja sööklajäätmeid (15%), biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (15%), suurjäätmeid (9%) ning pinnast ja kive (8%).

Aasta 2000 on võetud baastasemeks, millest lähtuvalt on indeks esitatud (indeks aastal 2000 = 100%).

Avaldatud: 09.04.2023  /  Uuendatud: 11.04.2023