Liigu edasi põhisisu juurde
Keskkonnanäitajad

Lämmastikoksiidid põhjustavad happevihmade teket ning koos teiste saasteinetega  panustavad maapinnalähedase osooni tekkesse. Lämmastikoksiidide heide, mis peamiselt pärineb energia- ja transpordisekorist, on vähenenud rohkem kui poole võrra (1990datest). Eesti on 2023. a seisuga täitnud peamiste õhusaasteainete vähendamise eesmärgid.

Indikaator näitab paiksetest ja hajussaasteallikatest õhku paisatud lämmastikoksiidide (NOx) aastaseid heitkoguseid tuhandetes tonnides ning aastateks 2020–2029 ja 2030 seatud vähendamise eesmärke võrreldes baasaastaga (2005) protsentides.

Peamised lämmastikoksiidide heitkoguste allikad on energeetika ja maanteetranspordi sektorid – vastavalt 31% ja 25% üldheitkogustest. Mitte tööstusliku põletamise osakaal kogu lämmastikdioksiidide heitkogusest oli 21% ja põllumajanduse osakaal 11%

Võrreldes 1990. aastaga on lämmastikoksiidide heitkogused 2022. aastaks vähenenud 69%. Peamiselt on heitkoguseid kahandanud muutused energia- ja transpordisektoris. Heitkogused vähenesid enim 1990. aastate alguses, sest ajavahemikul 1990–1993 vähenes oluliselt nii bensiini kui ka diislikütuse kasutamine maanteetranspordis. Alates 1994. aastast on kütuste kasutamine transpordisektoris stabiliseerunud. Viimastel aastatel on kasvanud diislikütuse kasutamine, kuid samal ajal on suurenenud ka uute, katalüsaatoritega autode arv.

Õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade direktiivi (NECD) alusel tuleb Eestil vähendada lämmastikoksiidide heitkoguseid 2020.–2029. aastateks 18% ning 2030. aastaks 30%, võrreldes baasaasta tasemega (2005). Heitkoguste vähendamise eesmärgi täitmine koos teiste Euroopa riikidega aitab vähendada aastaks 2030 õhusaastest põhjustatud hingamisteede haiguseid ja enneaegseid surmasid peaaegu poole võrra. Eesti on 2023. a seisuga täitnud peamiste õhusaasteainete vähendamise eesmärgid.

Alljärgneval joonisel on toodud tegelikud heitkogused tegevusalade kaupa (eri värvidega tähistatud osakaalud tulbas). Jooned näitavad Eestile seatud eesmärke, mis tuleb vastavalt aastateks 2020–2029 ja 2030 saavutada. Kokkuleppeliselt ei arvestata lämmastikdioksiidide heitkoguste eesmärgi täitmise hindamisel põllumajanduslikku heidet.

Avaldatud: 09.04.2023  /  Uuendatud: 19.06.2024