Liigu edasi põhisisu juurde

Riikliku metsainventeerimist ehk statistilist metsainventeerimist (SMI) viib läbi Keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluv Keskkonnaagentuur. Tegemist on valikuuringuga, millega saab teavet Eesti metsavarude olemi ja muutuste ning muude metsadega seotud näitajate kohta. Süstemaatilise juhuvaliku alusel paigutatud väikese pindalaga proovitükkidel mõõdetakse ja hinnatakse metsamaa ning sellel kasvavate puude tunnuseid.

SMI alusel hinnatakse Eesti metsi alates 1999. aastast. Hindamismetoodikat täiendati 2015. aastal ning täpsustatud metoodikat ja selle alusel saadud tulemusi tutvustati avalikkusele 20. detsembril 2016. aastal. Kui varasemalt kasutati juurdekasvu arvutamisel kasvukäigutabeleid, mille koostamise algandmed ei olnud kõik Eestist pärit, siis 2015. aasta juurdekasvud on arvutatud SMI proovitükkidel kordusmõõdetud ca 140 000 puu reaalsete juurdekasvude alusel. Uue metoodika kohased juurdekasvu numbrid on võrreldavad ka naaberriikide Läti, Leedu ja Lõuna-Soome näitajatega, Eesti varasemad numbrid jäid neile oluliselt alla. Uue metoodika alusel on ümberarvutatud ka eelmiste aastate juurdekasvu ja raiemahu numbrid. 

Metsaseaduse kohaselt on mets ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. Seadus ei määratle taimestiku vanust, mets on metsamaa nii seal kasvava saja aastase puistuga kui ka just seemnest võrsunud puutaimedega. Eri vanuses metsade väärtused on erinevad ja väärtused on pidevas muutumises. Metsamaa puhul on oluline see, et sinna kasvab alati uus mets, metsa uuendamise kohustus tuleneb metsaseadusest.

Allolevate infograafikatega on esitletud 2021. aasta metsastatistika.

Infot ja andmeid kõikide aastate lõikes leiad lehelt Eesti statistiline metsainventuur SMI.

NB! Infograafika saadaval ka mobiilivaates.

 

NB! Infograafika saadaval ka mobiilivaates.


  • 2020. aasta infograafika on nähtav siit.
Avaldatud: 02.06.2022  /  Uuendatud: 04.08.2023