Liigu edasi põhisisu juurde

2021. aasta põhjaveevarud ja -bilanss

Põhjaveevaru on vee kogus, mida lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks tagatud põhjavee hea seisundi säilimine.

Põhjaveevaru tuleb piirkonnas hinnata juhul, kui veehaardest võetav põhjaveekogus ületab ööpäevas 500 m3. Põhjaveevaru uuringu aruanded vaatab läbi ja esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks põhjaveekomisjon. Keskkonnaagentuur koostab Eesti põhjaveevarude bilanssi, kus on välja toodud kehtestatud põhjaveevarud, veevõtt nende varude piires ning kasutamiseks olev vaba põhjaveekogus. Lisaks esitatakse aruandes kehtestatud põhjaveeveevarud, -veevõtt ja –veevõtu muutused maakondade ning põhjaveekogumite piires.

2021. aastal Eestis kehtestatud põhjaveevarud

31.12.2021 seisuga oli Eestis kehtestatud põhjaveevaru kokku 333 325 m3/d, millest joogi-olmeveevaru osa moodustas 332 685 m3/d ning mineraalveevaru osa oli 640 m3/d. Kehtestatud põhjaveevarudest oli kasutuses 84 355 m3/d, mis moodustab 25% kehtestatud põhjaveevarude kogumahust.

Põhjaveevõtt Eestis 2021. aastal

2021. aastal oli kogu riigi põhjaveevõtt 637 366 m3/d, mida oli 29 941 m3/d võrra enam kui 2020. aastal. Ligikaudu 80% kogu riigi põhjaveevõtust moodustab kaevandusest ja karjääridest ärajuhitud vesi (511 493 m3/d). Joogi ja -olmevee osa oli 125 793 m3/d ning mineraalvett pumbati  80 m3/d.

Kaevandused ja karjäärid

2021. aastal suurenes Eesti kaevandustest ja karjääridest ärajuhitava vee kogus võrreldes aastatagusega 6%. Oluline on märkida, et põhjaveevõtu kasv tuli Ida-Virumaa kaevanduste ja karjääride arvelt, kus veevõtt kasvas aastatagusega võrreldes 34 061 m3/d. Kokku juhiti Eestis kõigist kaevandustest ja karjääridest põhjavett ära koguses  186 650 135 m3 ööpäevas, mis teeb keskmiselt 511 492 m3 ööpäevas.

Kokkuvõtteks

2021. aasta andmetele tuginedes võib kokkuvõtvalt järeldada, et põhjavee tarbimine on Eestis võrreldes aastatagusega kerges tõusutrendis. Samas, joogi-, olme- ja mineraalveevõtt põhjavee koguselisele kvaliteedile ohtu ei kujuta, kuna põhjaveemaardlatele kehtestatud varud on suuremad kui põhjaveevõtt nende varude piires. 

Kasutatud lühendid:
m3/d – kuupmeetrit ööpäevas

 

vesiPõhjaveebilansi andmed: